RESULTS DATABASE | LIST OF ADMINISTRATORS


Administrator

Project number

Caritas Archidiecezji Gdańskiej (Caritas of the Gdańsk Archidiocese)
Centralny Zarząd Służby Więziennej (Central Board of Prison Service)
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” (”Tratwa” – Centre for Catastrophes and Natural Disasters)
Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju (European Centre for Sustainable Development)
Centrum Praw Kobiet (Women’s Rights Centre)
Dom Maklerski „Penetrator” SA (”Penetrator” Brokerage House A.C.)
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (Foundation ”Institute for Private Enterprise and Democracy”)
Fundacja „Merkury” (”Merkury” Foundation)
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Enterprise Promotion Centre Foundation)
Fundacja Domus Europaea (Domus Europaea Found)
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (Foundation Institute of Regional Development)
Fundacja Instytut Spraw Publicznych (The Institute of Public Affairs)
Fundacja na rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych ”Synapsis” (”Synapsis” Foundation)
Fundacja Niemiecko-Polska „Nadzieja” (The German and Polish ”Hope” Foundation)
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (Polish Environmental Partnership Foundation)
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni (Foundation for Assistance to Muscular Atrophy Patients)
Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym (Foundation for the Assistance to the Disabled)
Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” (The Mutual Help Foundation ”Barka”)
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Foundation in Support of Local Democracy – Lower Silesia Centre)
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Foundation in Support of Local Democracy)
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (Foundation in Support of Local Democracy, Małopolska Institute of Local Government and Administration)
Fundacja Wspomagania Wsi (Rural Development Foundation)
Grupa Antares Sp. z o.o. (Antares Group Co. Ltd.)
IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. (IDEA! Management Consulting Co. Ltd.)
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa (Gdańsk Institute for Market Economics – Gdańsk Academy of Banking)
Instytut Maszyn Matematycznych (Institute of Mathematical Machines)
Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. (Institute of Communication and Information Technologies Co. Ltd.)
Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy (Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute)
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (Chamber of Crafts and SME in Katowice)
Krajowa Agencja Informacyjna „Info” Sp. z o.o. (National News Agency ”Info” Co. Ltd.)
Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” (Kujawsko-Pomorska Economic Foundation ”Pro Europa”)
LA STRADA - Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu (LA STRADA Foundation)
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie (Małopolska School of Economics in Tarnów)
Miasto Łódź (The City of Łódź)
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji – IOM (International Organization for Migration)
Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. (New Information Technologies Co. Ltd.)
Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida (Cyprian Kamil Norwid Culture Centre)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (State Fund for the Rehabilitation of the Disabled)
Podlaska Stacja Przyrodnicza „Narew” (Podlasie Nature Station ”Narew”)
Point Sp. z o.o. (Point Co. Ltd.)
Politechnika Świętokrzyska – Centrum Kształcenia Ustawicznego (Kielce University of Technology – Continuing Education Centre)
Polska Fund. Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gosp. "OIC Poland" (Polish Foundation of the Opportunities Industrialization Centres)
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Lublinie (Polish Committee for Social Welfare – Board in Lublin)
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (Polish Comittee for Social Welfare, Board of Świętokrzyskie Voivodship)
Polski Związek Koszykówki (Polish Basketball Association)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Polish Association for Persons with Mental Handicap)
Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO (Pomorsko-Kujawskie Civic Mutual Aid Association SAMPO in Barcin)
Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim (Wodzisławski Poviat – Starost Office)
Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (Poviat of Września – Poviat Family Assistance Centre)
Powiślańska Fundacja Społeczna (Powiśle Community Foundation)
Procesy Inwestycyjne SA (Investment Processes A.C.)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” (”Solidarity” Trade Union of the Warmia and Mazury Region)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Regional Centre for Social Politics)
Rybnickie Centr. Edukacji Zawodowej – Centr. Kształc. Ustawicznego i Praktycznego (Centre of Vocational and Practical Training)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie (Rzeszów Regional Development Agency)
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (The Academy of Management in Łódź)
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie (Kętrzyn Starost Office)
Starostwo Powiatowe w Suwałkach (Starost Office in Suwałki)
Stowarzyszenie „Monar”, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot“ (“Monar” Association, “Monar-Markot“ Wielkopolska Asistance Centre)
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (PLinEU European Advisors Association)
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości (Association of Entrepreneurship Promotion)
Stowarzyszenie Romów w Polsce (Roma Society in Poland)
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (Association for Regional Cooperation)
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości (Silesian Entrepreneurship Development Foundation)
Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS (The Silesian Forum for Social Organisations KaFOS)
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (St. Brother Albert’s Aid Society)
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (St. Brother Albert’s Aid Society)
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (The Friends of Disabled Society)
Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Praw Człowieka (Jagiellonian University Human Rights Centre)
Uniwersytet Warszawski (Warsaw University)
Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej (Warsaw University, Institute of Social Policy)
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie (Warmia and Mazury Vocational Training Centre in Olsztyn)
Wasko SA (Wasko A.C.)
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (Voivodship Labour Office in Szczecin)
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University (National Louis University – School of Business)
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Białystok School of Economics)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu (College of Management and Public Administration in Zamość)
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (The West Pomeranian Business School)
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (”Solidarity” Trade Union Regional Board)
Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego (Regional Team of Coalition Promoting Mental Health)
Związek Rzemiosła Polskiego (Polish Craft Association)
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego (Trade Union of the Electric Engineering Industry)
Żorska Izba Gospodarcza (Żory Chamber of Commerce)