BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Wyjść na prostą
Numer projektu A0152

Opis projektu:

Cel Partnerstwa, jakim jest stworzenie systemowych rozwiązań służących reintegracji zawodowej osób odbywających karę pozbawienia wolności, od początku uznany został jako wykraczający poza zakres zainteresowań wyłącznie instytucji związanych z więziennictwem bądź organizacji pomocy postpenitencjarnej. Beneficjentami ostatecznymi projektu są skazani, a pośrednimi - wychowawcy, psychologowie więzienni, kuratorzy, terapeuci osób uzależnionych, doradcy i pracownicy urzędów zatrudnienia. Partnerstwo ma wypracować metody wspierania skazanych w reintegracji zawodowej. Stworzony system wspierania osób skazanych ma być rozwiązaniem kompleksowym. Na poziomie pracy z podopiecznym będzie łączył trening rozwoju osobowego, szkolenia zawodowe i usługi doradcze, natomiast na poziomie instytucjonalnym Partnerstwo chce opracować model integracji działań instytucji zajmujących się pomocą osadzonym i byłym więźniom. Praca z podopiecznymi będzie zindywidualizowana i udokumentowana. Poprzedzi ją analiza mocnych stron i predyspozycji zawodowych, na tej podstawie zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z aktywnych metod poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe, kursy komputerowe i kursy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Warunkiem powodzenia projektu jest także podniesienie kwalifikacji osób pracujących z osadzonymi. Włączeni w projekt pracownicy instytucji ukończą odpowiednie szkolenia i studia podyplomowe z zakresu wspierania procesu reintegracji zawodowej podopiecznych, współpracy z organizacjami pracodawców, komunikowania się ze skazanymi, doradztwa zawodowego oraz metodologii Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu zostaną uruchomione punkty aktywizacji zawodowej (w Lublinie i Chełmie). Ich pracownicy będą udzielać informacji o możliwościach kształcenia, przysługujących zasiłkach, pomagać w pisaniu życiorysów, listów motywacyjnych, utrzymywać kontakty z przedsiębiorcami. Partnerstwo przygotuje broszurę informacyjną zawierającą przydatne adresy i wskazówki dla skazanych.

Rezultaty

Eksperci