BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Per linguas mundi ad laborem - Przez języki świata do pracy (Projekt nie był realizowany w Działaniu 3)
Numer projektu A0545

Opis projektu:

Celem Partnerstwa było wypracowanie założeń, przetestowanie i upowszechnienie na poziomie krajowym jak i ponadnarodowym modelu efektywnego systemu uzyskiwania certyfikowanych umiejętności językowych przez osoby niesprawne wzrokowo, który przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej osób z dysfunkcją wzroku na otwartym rynku pracy.

 W związku z rosnącymi wymaganiami otwartego rynku pracy zaistniała realna potrzeba stworzenia takiego modelu aktywizacji edukacyjnej i zawodowej, który pozwoli osobom niewidomym i słabowidzącym podnosić kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności.

Analizy kierunku rozwoju rynku pracy pokazały, że istnieje duże zapotrzebowanie m. in. na pracowników biegle władających językami obcymi i posiadającymi wysokie umiejętności obsługi komputera.

 Zakładany cel Partnerstwo planowało osiągnąć poprzez realizację następujących zadań:

  • 1. Wypracowanie założeń, przetestowanie i opracowanie metodyki nauczania języków obcych osób zdysfunkcją wzroku na przykładzie języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki opracowaniu skutecznej metody nauczania języka obcego projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności zawodowej osób z dysfunkcją wzroku. Efektywność opracowanej metody nauczania była weryfikowana poprzez testy osiągnięć, a kursanci otrzymali certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.
  • 2. Zorganizowanie dwóch edycji (warszawskiej i lubelskiej) podyplomowych studiów dla 23 nauczycieli i lektorów języka angielskiego. Celem studiów było przygotowanie wykwalifikowanej kadry nauczycieli i lektorów nauki języka angielskiego osób z dysfunkcją wzroku. Równolegle ze studiami przyszli nauczyciele i/lub lektorzy języka angielskiego prowadzili kursy z zakresu języka angielskiego dla beneficjentów ostatecznych projektu ‑ osób niewidomych i słabowidzących. Po zakończeniu projektu absolwenci podyplomowych studiów z tyflodydaktyki języka angielskiego byli przygotowani do podjęcia pracy w charakterze lektorów i/lub nauczycieli języka angielskiego osób z dysfunkcją wzroku.
  • 3. Utworzenie na 3 uczelniach Ośrodka Adaptacji Pomocy Tyflodydaktycznych. W Ośrodku, przygotowany został na potrzeby kursów pakiet zaadaptowanych pomocy tyflodydaktycznych w piśmie Braill'a, dźwiękowych, w postaci grafiki dotykowej iudźwiękowionej grafiki dotykowej oraz w formie innych materiałów multimedialnych. Ponadto przygotowane zostanały: podręcznik metodologii/metodyki nauczania jęz.angielskiego, podręcznik/skrypt nauczania języka angielskiego, podręczniki do nauczania jęz. angielskiego dla potrzeb środowiska pracy, testy osiągnięć do wybranego podręcznika, testy biegłości zgodne ze standardem Rady Europy.
  • W celu usprawnienia pracy dydaktycznej powstało także Internetowe Centrum Konsultacyjno-Metodyczne dla nauczycieli języków obcych osób z dysfunkcją wzroku.

Utworzenie Ośrodka i utrzymanie Internetowego Centrum Konsultacyjno-Metodycznego zapewnia warunki do trwałego funkcjonowania opracowanej metodyki nauczania języków obcych osób z dysfunkcją wzroku i zastosowanych podczas szkoleń językowych strategii adaptacji pomocy tyflodydaktycznych, oraz do ciągłego kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych osób z dysfunkcją wzroku.

  • 4. Zorganizowanie w Warszawie i w Lublinie trzech pracowni komputerowych (Warszawa - 2 pracownie po 5 stanowisk, Lublin - 1 pracownia, 10 stanowisk) wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauczania języków obcych osób zdysfunkcją wzroku. W pracowniach tych odbywają się kursy języka angielskiego dla beneficjentów ostatecznych projektu. Dzięki pracowniom zostaną przetestowane zakładane możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych osób z dysfunkcją wzroku.
  • 5. Zorganizowanie bezpłatnych intensywnych kursów języka angielskiego dla 80 osób zdysfunkcją wzroku. Profilowane kursy języka angielskiego prowadzono - w celu zapewnienia jak najlepszych efektów nauczania - w kilkunastu małych grupach.
  • Ich uczestnicy wzięli również udział w zajęciach doszkalających w zakresie posługiwania się komputerami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.
  • 6. Utworzenie dwóch Ośrodków Doradztwa Zawodowego (w Lublinie i Warszawie) dla osób z dysfunkcją wzroku. Głównym zadaniem doradców było ułatwienie absolwentom kursów językowych dostępu do szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pośredniczenie między potencjalnymi pracodawcami a osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. W swojej pracy doradcy posługiwali się nowoczesnymi technikami poszukiwania ofert pracy dlaosób niewidomych i słabowidzących. Doradcy prowadzili zajęcia i konsultacje dla osób z dysfunkcją wzroku, stanowiące uzupełnienie kursów językowych i mających na celu zwiększenie ich umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy. Na potrzeby Ośrodków przeszkolonych zostało kilku doradców zawodowych.

Dzięki opracowaniu skutecznej metodyki nauczania języka obcego oraz wprowadzeniu kilku ww. rozwiązań wspomagających osiągnięcie celu, projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności zawodowej osób z dysfunkcją wzroku. Zaangażowanie w działania kilku podmiotów pozwoliło natomiast na stworzenie nowych form współpracy różnych instytucji a co za tym idzie wzrost jakości produktu finalnego.

Rezultaty

Eksperci


Strona internetowa projektu

http://www.linguas.pl/

Administrator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13 /
00-828 Warszawa
linguas@linguas.pl
tel.: (022) 505 53 24
faks: (022) 890 87 29

Partnerzy: