BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu WAMP- Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw (Projekt nie był realizowany w Działaniu 3)
Numer projektu F0446

Opis projektu:

Celem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju WAMP było zwiększenie zdolności adaptacji małych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz ich pracowników do zmian gospodarczych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz do wymagań społeczeństwa informacyjnego. Do udziału w Projekcie zaproszono 240 pracowników/pracodawców małych przedsiębiorstw produkcyjnych z województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły 50 rok życia.

Działania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju WAMP zmierzały do stworzenie modelu wsparcia pracowników małych firm produkcyjnych poprzez: dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców, prowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w firmie, prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie pozyskania środków na wdrożenie nowych technologii, organizację zagranicznych misji wyjazdowych oraz pomoc w inicjowaniu współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi a pracownikami i pracodawcami małych firm.

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju WAMP jest członkiem Partnerstwa Ponadnarodowego K.I.T.E  Keys forInternationalisation and Training of Enterprises.

Partnerstwo Ponadnarodowego K.I.T.E składa się pięciu Partnerstw Narodowych reprezentujących pięć różnych krajów Unii Europejskiej:

  • FORUM.OST z Niemiec
  • TRANSITO z Włoch
  • ATME ze Słowacji
  • PROGRESA z Hiszpanii
  • WAMP z Polski

Głównym założeniem współpracy ponadnarodowej jest przezwyciężenie braku zaufania oraz obaw małych i średnich przedsiębiorstw przed kontaktami z przedsiębiorcami z innych regionów partnerskich poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy i szkoleń.

Każde z Partnerstw postawiło sobie za cel identyfikację problemów małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwijanie, testowanie i ulepszanie nowych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, usług pomagających im zwiększyć stopień internacjonalizacji.

Fakt, że istnieje wiele podobieństw w zakresie funkcjonowania małych i średnich firm w regionach partnerskich stanowił podstawę do realizacji wspólnych działań oraz wymiany doświadczeń, jak również wypracowania wspólnych produktów.

Wspólnie stworzonym i opracowanym narzędziem Partnerstwa Ponadnarodowego K.I.T.E  jest platforma internetowa http://www.equal-kite.org/ , która pełni funkcję informacyjną, służy wymianie nowych doświadczeń, wymianie najlepszych praktyk wypracowanych w trakcie trwania projektu oraz inicjowaniu współpracy zagranicznej.

Partnerstwo po zakończeniu projektu, powołało spośród swych członków grupę ekspertów, której celem jest udzielanie pomocy beneficjentom ostatecznym w analizie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych, opracowaniu strategii dostosowywania tych kwalifikacji do potrzeb pracodawców, jak również pomoc w doborze odpowiednich szkoleń, doradztwa oraz misji handlowych i kampanii informacyjnych.

Rezultaty


Strona internetowa projektu

www.projekt-wamp.org

Administrator

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
Piotra Wysockiego 10 /
58-300 Wałbrzych
anna.pielich@darr.pl
tel.: (074) 888 09 00
faks: (074) 842 69 04

Partnerzy: