BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Odziedzicz pracę
Numer projektu A0209

Opis projektu:

Partnerstwo dąży do opracowania metod przeciwdziałania procesowi dziedziczenia bezrobocia w rodzinach dotkniętych tym problemem. Działania projektu są adresowane do trzech grup odbiorców: beneficjentów - rodzin, w których są osoby długotrwale bezrobotne, instytucji zajmujących się integracją społeczno-zawodową oraz do społeczności lokalnych. Skutki długotrwałego pozostawania bez pracy dotykają wszystkich członków rodziny, nie wyłączając dzieci, ponieważ pojawia się efekt „dziedzicznego bezrobocia". Działania Partnerstwa kierowane są do rodzin, w których dwa pokolenia są bezrobotne lub rodzice pozostają bezrobotni, a dorastające dzieci są narażone na podzielenie ich losu. Nowatorski charakter projektu wynika z faktu, że swoim zasięgiem obejmuje on całe rodziny, a nie jedynie osobę, która straciła pracę. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans zawodowych grup społecznych doświadczonych nierównościami ze względu na brak kwalifikacji i niski poziom wykształcenia. Aby tego dokonać, został przygotowany i wdrożony kompleksowy program obejmujący kursy motywacyjno-terapeutyczne i szkolenia zawodowe. Z rodzinami pracować będą doradcy zawodowi, psycholodzy, trenerzy i pedagodzy. Praca z rodziną ma na celu niedopuszczenie do przekazywania złych wzorców młodemu pokoleniu, mobilizację i aktywizację wszystkich jej członków. Projekt wspiera postawy przedsiębiorczości, wspomagając finansowo i doradczo projekty samozatrudnienia. Partnerstwo opracuje metodę koordynacji działań instytucji zajmujących się integracją społeczno-zawodową. Realizacji tego celu ma służyć platforma współpracy oraz wymiany doświadczeń i informacji między organizacjami lokalnymi, a także seminaria i warsztaty z udziałem przedstawicieli podobnych partnerstw z Hiszpanii, Włoch i Francji.

Rezultaty

Eksperci