BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Nowa droga dla byłych więźniów
Numer projektu A0138

Opis projektu:

Partnerstwo zostało powołane w celu stworzenia modelu aktywizacji zawodowej osób opuszczających więzienia. Działania oferowane w ramach projektu mają zwiększyć szanse byłych więźniów na znalezienie zatrudnienia i wspierać ich readaptację społeczną. Inicjator Partnerstwa - Centralny Zarząd Służby Więziennej - oprócz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą postpenitencjarną zaprosił do współpracy również instytucje badawcze.


Twórcy Partnerstwa zaobserwowali brak kompleksowych rozwiązań, które służyłyby faktycznej poprawie sytuacji więźniów wracających do społeczeństwa. Wszyscy, do których adresowany jest projekt (recydywiści, skazani po raz pierwszy, kobiety, młodociani) mają specyficzne problemy związane z powrotem do życia rodzinnego i społecznego oraz wejściem na rynek pracy. Celem Partnerstwa jest stworzenie metody współdziałania instytucji należących do różnych sfer życia społecznego. Wykształcenie zintegrowanego systemu pomocy pozwoli objąć nią także osoby związane z byłymi więźniami (rodziny, potencjalnych pracodawców, społeczność lokalną). Partnerstwo realizuje projekt na znacznym obszarze kraju, co pozwoli na sprawdzenie jego funkcjonowania w specyficznych warunkach różnych regionów (Śląsk, Bieszczady, rejon przygraniczny, centralna część Polski, Mazury). Warunkiem skutecznej reintegracji więźniów ze społeczeństwem jest wyposażenie ich nie tylko w konkretne sprawności, ale także w niezbędne umiejętności społeczne. Partnerstwo oferuje szkolenia zawodowe, zajęcia aktywizacyjne, pomoc psychologiczną oraz doradztwo personalne i prawne. Oferta będzie dostosowana do predyspozycji beneficjentów. Więźniowie będą realizować swoje indywidualne plany działania - uwzględniające ich cechy osobowościowe, potrzeby, oczekiwania i poziom już posiadanych umiejętności. Projekt zakłada także aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i upośledzonych i wprowadza nowatorskie metody terapii uzależnień. Szkolenia w ramach projektu obejmą również personel placówek. Utrzymaniu wypracowanych efektów również na wolności ma służyć stały kontakt beneficjentów z kuratorem lub mentorem. W ramach projektu organizowane są centralne punkty konsultacyjne, terenowe zespoły projektu oraz kluby pracy koordynujące działania przedstawicieli instytucji pozarządowych, pracowników socjalnych i kuratorów sądowych. Na zakończenie działania Partnerstwa zostanie opracowany raport, zawierający ocenę skuteczności podjętych i przeprowadzonych działań, a także opis zagrożeń i utrudnień oraz sposobów ich rozwiązywania.

 

Rezultaty