BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu "Pierwsza szychta" - regionalne partnerstwo na rzecz aktywizacji osób dyskryminowanych na rynku pracy
Numer projektu A0250

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest stworzenie praktycznego modelu przeciwdziałania nierównościom na rynku pracy, wynikającym ze społecznej i gospodarczej specyfiki regionu śląskiego. O długotrwałych trudnościach ze znalezieniem pracy decydują zazwyczaj płeć, wiek i rodzaj wykształcenia (zbyt niskie lub nieadekwatne w stosunku do potrzeb).Badania potencjalnych beneficjentów wykazały, że nieustanne niepowodzenia w poszukiwaniu zatrudnienia zniechęcają ich stopniowo do podejmowania kolejnych prób zdobycia pracy, powodują utratę wiary w możliwość samodzielnego rozwiązania problemów oraz stwarzają sytuację oczekiwania na pomoc z zewnątrz. Organizacje pomocy społecznej wspierają ich doraźnie, ale nie proponują rozwiązań, które zachęcałyby do aktywnego poszukiwania pracy. Rezultatem projektu będzie opracowanie i przetestowanie modelu aktywizującego długotrwale bezrobotnych. System szkoleń ma służyć podniesieniu poziomu ich wykształcenia, a przede wszystkim dostosowaniu kwalifikacji do wymagań nowoczesnego rynku pracy. Jednocześnie projekt zakłada przeciwdziałanie uprzedzeniom pracodawców wobec pracowników o krótkim stażu i propagowanie systemu szkoleń w miejscu pracy. Model ma być funkcjonalny dzięki metodyce prognozowania tendencji w zatrudnieniu - w pilotażu określone zostaną tendencje zatrudnienia w województwie śląskim. Partnerstwo opracowało alternatywną drogę kształcenia, opartą na  praktycznym poznawaniu zawodu pod kierunkiem przedsiębiorcy (mistrza). Taka aktywna forma kształcenia - polegająca na wykonywaniu zadań, a nie na poznawaniu teorii - ma dawać stażystom niezbędne doświadczenie. Projekt realizowany jest w trzech grupach. Mała liczba grup pozwoli usprawnić monitorowanie działań. Wszyscy beneficjenci znajdą się pod opieką doradcy zawodowego. Ścieżka rozwoju zawodowego wykorzystuje schemat: szkolenie-staż-praca. Dzięki praktyce w przedsiębiorstwie beneficjenci jednocześnie nauczą się nowego zawodu i zdobędą niezbędne doświadczenie, co ułatwi znalezienie pracy (najlepsi mają szanse na zatrudnienie już u swojego mistrza). Cykl szkoleń i praktyk zostanie zakończony egzaminem państwowym. Tytuł czeladnika będzie potwierdzał uzyskane kwalifikacje i otworzy drogę do zdobycia uprawnień mistrzowskich. Uczestnicy otrzymają ponadto wsparcie psychologiczne, które pomoże podnieść ich samoocenę i motywację. W ramach współpracy ponadnarodowej zawiązano Sieć Edukacji Zawodowej - VENet, czyli platforma robocza (również internetowa) służąca wiedzą i doświadczeniem organizacjom zainteresowanym takim modelem kształcenia ustawicznego.

 

Rezultaty

Eksperci