BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Sportowcy na rynku pracy
Numer projektu A0262

Opis projektu:

Partnerstwo, w którego skład wchodzą najważniejsze związki sportowe oraz instytucja szkoleniowa, pomaga sportowcom w powrocie na otwarty rynek pracy po zakończeniu kariery zawodniczej. Partnerstwo stawia sobie za cel stworzenie metody aktywizacji zawodowej sportowców oraz wypracowanie środków bezpośredniego wsparcia merytoryczno-psychologicznego dla tej grupy społecznej. Głównym założeniem stworzonej metody jest upowszechnienie świadomości, że drogę zawodową należy planować na długo przed zakończeniem aktywności sportowej. Działania Partnerstwa pozwolą wdrożyć system przekazywania informacji między organizacjami statutowo zajmującymi się losem sportowców. Powodzenie w promowaniu idei zatrudniania byłych sportowców zależy w dużej mierze od sprawnej współpracy związków sportowych, klubów, sportowców, powołanego w ramach projektu Centrum Doradztwa Zawodowego dla Sportowców, doradców zawodowych pierwszego kontaktu i pracodawców. Beneficjenci - bezrobotni sportowcy - wezmą udział w szkoleniach z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zawodowych (zarządzanie organizacjami sportowymi, marketing sportowy, animacja sportu), które prowadzone będą według opracowanych specjalnie dla tej grupy zawodowej programów szkoleniowych. Wszyscy zostaną też przeszkoleni z zakresu umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako narzędzi przydatnych w poszukiwaniu pracy. We wszystkich działaniach beneficjenci będą wspierani przez doradców. Praca doradcy i beneficjenta będzie monitorowana w „Indywidualnej karcie postępu", natomiast certyfikaty ukończonych szkoleń, historia kariery sportowej beneficjenta i jego predyspozycje zostaną zgromadzone w Europortfolio. Trwałym rezultatem projektu będzie metoda aktywizacji bezrobotnych sportowców, na którą składa się intensywny i wspomagany wieloma narzędziami cykl doradczy oraz cztery programy szkoleniowe.

Rezultaty


Strona internetowa projektu

http://www.prrsportowcy.pl

Administrator

Polski Związek Koszykówki
Erazma Ciołka 10
01-402 Warszawa
tel.: (022) 836 38 00
faks: (022) 836 38 00

Partnerzy: