BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Druga szansa
Numer projektu A0283

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest stworzenie efektywnego systemu reintegracji zawodowej oraz wychodzenia z izolacji społecznej osób żyjących na marginesie życia społecznego. Partnerstwo, utworzone przez Powiślańską Fundację Społeczną, Powiślańskie Towarzystwo Społeczne i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie, ma stworzyć lokalny system reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, będących w sytuacji faktycznego wykluczenia społecznego. Większość beneficjentów ostatecznych projektu stanowią osoby i rodziny długotrwale bezrobotne, biedne, nadużywające alkoholu, żyjące z zasiłków pomocy społecznej, bez wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz młodzież pochodząca z tego środowiska. Wielu z uczestników to byli wychowankowie placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, byli więźniowie. Osobne działania profilaktyczne obejmą także dzieci beneficjentów ostatecznych. Projekt zakłada zapewnienie  dzieciom zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, kulturalne i społeczne, wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinach oraz wspieranie aktywności i rozwoju społecznego młodzieży. W ramach projektu opracowano system szkolenia przyszłych kadr służb społecznych. Studenci ostatnich lat studiów na kierunkach społecznych będą wspierać pracowników projektu w realizacji zadań praktycznie ucząc się pracy w środowiskach marginalizowanych. Zdobędą w ten sposób doświadczenie, które zweryfikuje ich dotychczasową wiedzę i pozwoli uzyskać konkretne umiejętności. Do pracy przygotują ich wykłady, zajęcia treningowo-warsztatowe, w czasie trwania praktycznego szkolenia korzystać będą z regularnych zajęć superwizyjnych. Głównym rezultatem Partnerstwa jest stworzeniu modelu działania „asystenta rodzinnego" - doradcy i przewodnika osób, które znalazły się na marginesie życia społecznego i członków ich rodzin. Działania asystenta obejmują pomoc w problemach socjalnych, psychologicznych, rodzinnych, wychowawczych z dziećmi, motywowanie do uzupełniania wykształcenia oraz kwalifikacji, wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy. Ich innowacyjność polega na indywidualnym dotarciu do beneficjentów i dostosowaniu programu pomocy do charakteru ich problemów.

Poza korzystaniem ze wsparcia asystenta rodzinnego każdy uczestnik projektu może też uczestniczyć w działaniach rozwijających umiejętności społeczne, wolontariacie na rzecz społeczności lokalnej, kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Celem Partnerstwa jest także dotarcie do lokalnej społeczności w której realizowany jest projekt i uzyskanie jej wsparcia i akceptacji dla działań projektu. Partnerstwo będzie się starało pozyskać lokalne instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje do współpracy na rzecz rodzin marginalizowanych społecznie.

 

Rezultaty

Eksperci


Strona internetowa projektu

http://www.pfs.pl

Administrator

Powiślańska Fundacja Społeczna
Mokotowska 55 / 4
00-542 Warszawa
tel.: (022) 625 77 82
faks: (022) 625 79 22

Partnerzy: