BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Kampania przeciw ubóstwu - "Najwyższy szczebel dobroczynności"
Numer projektu A0345

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest opracowanie nowatorskiego systemu terapii połączonej z edukacją, który osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością da szansę powrotu lub wejścia na rynek pracy. W realizację projektu zaangażowane są instytucje i organizacje pomocy społecznej oraz samopomocy, a także władze lokalne i instytucje edukacyjne, a więc podmioty, które zajmują się przeciwdziałaniem bezdomności. Beneficjentami bezpośrednimi projektu są osoby bezdomne, przebywające w ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych oraz osoby zagrożone bezdomnością (młodzież z uzależnieniami, bądź pochodząca ze środowisk dysfunkcyjnych). Dotychczas proponowano im pomoc fragmentaryczną, walkę z uzależnieniem, wychodzenie z bezdomności oraz szkolenia zawodowe w specjalizacjach, na które nie ma zapotrzebowania. Projekt zakłada połączenie terapii z aktywizacją zawodową i wprowadzaniem beneficjentów na rynek pracy. Partnerstwo w swoje działania angażuje pracodawców - uwzględnia ich potrzeby i politykę zatrudnienia, weryfikuje ocenę skuteczności opracowanych metod, a także szkoli z zagadnień dotowania miejsc pracy tworzonych dla osób wychodzących z bezdomności. W ramach prac Partnerstwa powstanie System Wsparcia Społecznego - zespół narzędzi ułatwiających beneficjentom powrót na rynek pracy. Oferowana pomoc ma charakter kompleksowy - uczestnicy otrzymają wsparcie psychologiczne oraz bezpłatny dostęp do informacji i edukacji. Do dyspozycji beneficjentów i szerokiego grona zainteresowanych oddany zostanie Internetowy System Wsparcia Społecznego, który będzie zawierał bazy danych na temat pomocy społecznej,
edukacji i rynku pracy (oferty, wzory dokumentów, wyciągi z przepisów prawa pracy, ABC samozatrudnienia). Tu także powstanie platforma e-learningowa (przygotowane zostaną kursy: komputerowe, podstaw języka angielskiego, z zakresu szkoły ponadpodstawowej - ukończenie ich będą potwierdzały certyfikaty). Inną formą pracy będą warsztaty terapeutyczne - „terapia rodzin", zajęcia artystyczne, pracownia umiejętności społecznych. Program szkoleń zawodowych uwzględnia sugestie lokalnych pracodawców, dzięki czemu oferta odpowiada rynkowi pracy, co znacznie podnosi skuteczność działań szkoleniowych. Najważniejszym rezultatem prac Partnerstwa będzie łatwy do adaptowania w innych regionach kraju, sprawdzony program wspierania procesu usamodzielniania się osób bezdomnych. Projekt z założenia jest ogólnodostępny, uwzględnia potrzeby beneficjentów, oferuje sprawdzone rozwiązania i sprzyja  aktywizacji społeczności lokalnej.

 

Rezultaty