BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Razem
Numer projektu A0407

Opis projektu:

Partnerstwo zostało powołane w celu opracowania sytemu ułatwiania wchodzenia i powrotu na rynek pracy mieszkańcom obszarów dotkniętych degradacją cywilizacyjną w związku ze zmianami struktury ekonomicznej wsi, a zwłaszcza upadkiem tzw. rolnictwa uspołecznionego. Regiony wiejskie, w których strukturze ekonomicznej dominowały bądź miały znaczący udział rolnicze spółdzielnie produkcyjne i państwowe gospodarstwa rolne, od chwili ich upadku, a więc od kilkunastu już lat, stanowią obszary szczególnej kumulacji zjawisk związanych z długotrwałym bezrobociem. Obecnie na obszarach tych obserwuje się dziedziczenie bezrobocia i dziedziczenie biedy, warunkowany sytuacją ekonomiczną brak perspektyw edukacyjnych, zanik więzi społecznych i nasilanie patologii życia rodzinnego Zjawiska te wpływają również na sytuację społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich o zróżnicowanej strukturze własności rolnej, a nawet na małe miasteczka, powodując degradację i zepchnięcie na margines całych regionów.


Partnerstwo zakłada prowadzenie działań aktywizujących wieś jako całość społeczno-ekonomiczną oraz kulturową. W ramach Partnerstwa zostanie przetestowana koncepcja tzw. wsi tematycznych. W ramach tej koncepcji każda wieś funkcjonuje jako swoista firma i oferuje kompleksowy produkt. Pomysłodawcy projektu odwołują się do tzw. gospodarki opartej na wiedzy i do współczesnych strategii marketingowych, stawiając na potencjał tkwiący w ludziach - ich wiedzę nieformalną, rozbudzanie ukrytych talentów, wykorzystywanie nowych form pracy. Partnerstwo przewidziało realizację następujących projektów obejmujących poszczególne wsie: Dąbrowa - Wioska Zdrowego Życia - oferuje zajęcia z zielarstwa, medytacji, promocję aktywności fizycznej, dogoterapię i hipoterapię; Iwięcino - Wioska Końca Świata - proponuje zajęcia edukacyjne związane z różnymi „światami" - przyrody, historii, rolnictwa; Paproty - Wioska Labiryntów i Źródeł - wykorzystuje warunki naturalne (ukształtowanie terenu, źródełka, torfowiska) do zajęć dydaktycznych, zabaw i gier terenowych; Podgórki - Wioska Baśni i Zabawy - proponuje zajęcia teatralne i rękodzielnicze oraz turystykę rowerową; Sierakowo Sławieńskie - Wioska Hobbitów, gdzie zaaranżowana zostanie przestrzeń do rozgrywania tzw. gier fabularnych (zarówno pod dachem, jak i w terenie) oraz przygotowana odpowiednia oferta kulinarna i gospodarstwo edukacyjne. Dzięki zróżnicowanej ofercie wsi tematycznej szansę na znalezienie dodatkowego źródła dochodu zyskają również osoby bezpośrednio niezaangażowane w projekt. Formuła wsi tematycznych była dotąd w Polsce nieznana, a zatem funkcjonowanie przykładowych wsi pozwoli na zmianę schematów myślowych i stworzy pozytywne wzory do naśladowania. Opis opracowywania i wdrażania modelu, przewodniki metodyczne, materiały szkoleniowe i filmy instruktażowe będą udostępniane wszystkim osobom zainteresowanym przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu mieszkańców wsi.

Rezultaty