BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Związkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu
Numer projektu A0410

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie mechanizmów ułatwiających tej grupie społecznej wejście lub powrót na otwarty rynek pracy. Mimo wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i przyjęcia obowiązujących w niej przepisów dotyczących równości w dostępie do rynku pracy procentowy udział w nim osób niepełnosprawnych jest niezadowalający. Deklaracje tworzenia mechanizmów umożliwiających integrację i rehabilitację zawodową nie przynoszą realnej poprawy sytuacji. Pracodawcy nie mają wiedzy na temat niepełnosprawności i obawiają się zatrudniania osób niepełnosprawnych. W związku z tym Partnerstwo uznało, że najważniejsze jest budowanie i upowszechnianie modelu kultury równouprawnienia osób niepełnosprawnych. Adresatami działań Partnerstwa są organizacje związkowe - kilkanaście tysięcy osób; kadra kierownicza (członkowie zarządu, pracownicy odpowiedzialni za rekrutację) - około 1,5 tys. osób oraz pracownicy zakładów (45 tys.). Osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie są członkami Klubów Aktywnych Zawodowo Osób Niepełnosprawnych z 11 miast. Dotychczasowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych były adresowane głównie do nich samych. Proponowano im podnoszenie lub zmianę kwalifikacji, treningi motywacyjne itp. - prowadzone w oderwaniu od specyfiki warunków zatrudnienia w poszczególnych zakładach lub branżach. Partnerstwo zakłada natomiast, że najważniejsza jest współpraca z pracodawcami. W przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie zostanie powołana Związkowa Ochrona Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych (ZORON). Pracownik ZORON będzie koordynował działania, które powinny zmienić postawy członków załogi wobec grupy beneficjentów. Inicjatywy te będą polegały na promowaniu idei rynku pracy otwartego dla wszystkich, informowaniu i edukowaniu o prawach człowieka, równości obywateli, zakazie jakiejkolwiek dyskryminacji (również pośredniej). Powstanie także instytucja chroniąca przed utratą zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością ukrywaną lub nabytą w pracy. Do kadry kierowniczej adresowane będą natomiast działania uświadamiające odpowiedzialność społeczną biznesu oraz korzyści płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dzięki podjętym inicjatywom społeczność zakładów pracy świadomie podpisze „Pakt o równouprawnieniu osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu", umożliwiający poprawę niekorzystnej sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy. W swoich działaniach Partnerstwo będzie wykorzystywać doświadczenia partnerów zagranicznych, którzy z powodzeniem wspierają ideę znoszenia barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Rezultaty