BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Dajmy sobie pracę - ekoszansa
Numer projektu A0422

Opis projektu:

Partnerstwo powstało w celu stworzenia systemu umożliwiającego wejście lub powrót na rynek pracy osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i osób żyjących z HIV. Działania Partnerstwa obejmą podopiecznych ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, a także osoby zagrożone wykluczeniem w społeczności lokalnej. Wzorcowym ośrodkiem projektu jest EkoSzkoła Życia w Wandzinie. Praca w ośrodku opiera się na koncepcji bioróżnorodności. Obejmuje przywracanie tradycyjnych gatunków roślin i zwierząt, pozyskiwanie ekologicznie czystej energii, uprawę i przetwórstwo. Zajęcia te spełniają funkcję terapeutyczne dla beneficjentów, a jednocześnie służą do uzyskania przez ośrodek certyfikatu gospodarstwa ekologicznego oraz stworzenia wewnętrznego rynku pracy dla podopiecznych. Praca z podopiecznymi przebiega dwutorowo. Oferta terapii wychodzenia z uzależnienia jest wzbogacana o treningi kształtowania umiejętności społecznych, poruszania się po rynku pracy oraz podstaw przedsiębiorczości. Drugim elementem projektu są kursy obsługi komputera i szkolenia zawodowe. W ramach projektu tworzone jest Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie prowadziło warsztaty z bioróżnorodności rolnej, a także zajęcia praktyczne na temat hodowli zwierząt gospodarskich oraz uprawy tradycyjnych gatunków roślin i zwierząt. Centrum poprowadzi również szkolenia dla kierowników ośrodków, poświęcone zarządzaniu gospodarstwem ekologicznym, prawnym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej oraz mechanizmom dystrybucji i sprzedaży produktów ekologicznych. Codzienna aktywność na rzecz ośrodka przywróci podopiecznym poczucie własnej wartości, a także przyniesie wymierne efekty ekonomiczne, które pozwolą na samofinansowanie części potrzeb placówek. Aby podopiecznym kończącym leczenie i innym osobom żyjącym z HIV/AIDS zapewnić wsparcie oraz ułatwić dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, Partnerstwo utworzy Forum dla Pracy i zorganizuje dwa punkty usługowo-informacyjne. Będą one udostępniały stanowiska komputerowe, a jednocześnie pełniły funkcję miejsca wymiany doświadczeń i banku miejsc pracy. Projekt wypełnia lukę w polityce rynku pracy, która dotychczas nie obejmowała problemu przywracania do aktywności zawodowej osób wychodzących z uzależnień, nosicieli HIV i chorych na AIDS.

Rezultaty