BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu IRIS - reintegracja społeczna i zawodowa kobiet - ofiar handlu ludźmi
Numer projektu A0463

Opis projektu:

Partnerstwo, stworzone przez Fundację La Strada, powstało w celu wyrównywania szans na rynku pracy kobiet - ofiar handlu ludźmi, które są w szczególny sposób obarczone ryzykiem długotrwałego bezrobocia i wykluczenia społecznego. Głównym celem projektu było stworzenie mechanizmów skutecznej reintegracji społecznej i zawodowej ofiar handlu ludźmi, a także szans ich zatrudnienia. Chociaż projekt skupił się przede wszystkim na kobietach jako głównej grupie docelowej, otwarty jest również dla mężczyzn, którzy coraz częściej stają się ofiarami handlu ludźmi, zwłaszcza do pracy przymusowej i praktyk niewolniczych.  Nie mniej istotnym było zapobieganie handlowi ludźmi poprzez akcję prewencyjno-edukacyjną, prowadzoną w środowisku potencjalnych ofiar wchodzących na rynek pracy. Przedstawiciele Fundacji La Strada, administratora projektu, opracowali diagnozę problemów ofiar handlu ludźmi na polskim rynku pracy. Dla beneficjentek przygotowano kompleksowy program pomocy - od porady w telefonie zaufania, przez interwencję kryzysową (zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych oraz potrzeb związanych ze stanem zdrowia psychicznego i fizycznego), usługi poradni i schroniska dla ofiar handlu ludźmi, usługi socjalne świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz objęcie programem staży zawodowych. Program aktywizacji zawodowej jest dostosowany do specyficznych potrzeb beneficjentek, które, po konsultacjach z doradcą zawodowym, wybierają odpowiednie dla siebie kursy i szkolenia. Działania w ramach projektu prowadzą do wzmocnienia pozycji i zwiększenia szans zawodowych ofiar handlu ludźmi poprzez dostarczenie im wsparcia psychologicznego i zapewnienie umiejętności sprawnego poruszania się na rynku pracy. Prowadzona przez Partnerstwo kampania informacyjna (edukacja i prewencja) skierowana jest do młodzieży, zwłaszcza młodych kobiety zamierzających wyjechać do pracy za granicą. Działania prewencyjne są skierowane do beneficjentów z regionów o najwyższych wskaźnikach bezrobocia i ubóstwa w Polsce oraz z regionów przygranicznych, których mieszkańcy najczęściej poszukują pracy za granicą, a młodzież wchodząca na rynek pracy jest bardziej narażona na stanie się ofiarą przestępstwa handlu ludźmi. W celu zwiększenia efektywności i zasięgu wypracowanych rozwiązań, nawiązano współpracę z partnerstwami zagranicznymi zajmującymi się zbliżoną tematyką.

Rezultaty