BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Szwajcarski zegarek
Numer projektu A0468

Opis projektu:

Partnerstwo postawiło sobie za cel stworzenie skutecznej metody zapobiegania wykluczeniu społecznemu bezrobotnej młodzieży (do 25 lat) z wykształceniem średnim. Beneficjentów ostatecznych (bezrobotnych) wyłoniono w wyniku rekrutacji pozwalającej na wskazanie grupy najbardziej potrzebujących wsparcia - realnie zagrożonych wykluczeniem ze względu na ubóstwo, miejsce zamieszkania (wsie i małe miasteczka) oraz przedłużający się okres poszukiwania pracy. Pracodawców uczestniczących w projekcie pozyskano w wyniku przeprowadzenia kampanii informacyjnej. Udział w projekcie ma zapewnić beneficjentom pracę i dostęp do nowoczesnego wykształcenia, a ponadto trwale poprawić ich sytuację życiową oraz pomóc wypracować postawy samodzielności i aktywności. Ma także uwzględniać potrzeby zgłaszane przez pracodawców i wpływać na uruchamianie kształcenia w konkretnych specjalnościach. Pilotaż pomoże również wypracować nowe i udoskonalić już istniejące mechanizmy współpracy instytucji zainteresowanych zapobieganiem bezrobociu. Wymianie informacji, opinii i pomysłów będzie służyło stworzone w ramach Partnerstwa powiatowe forum do spraw zatrudniania młodzieży. Projekt szkoleń został opracowany na podstawie przeprowadzonych badań oraz analiz opinii przedsiębiorców zainteresowanych współpracą. Opracowano nowoczesny model kształcenia zawodowego w dwuletnim cyklu zaocznym. Utworzono cztery klasy realizujące, napisany specjalnie na potrzeby projektu, program nauczania zawodu, zatwierdzony przez kuratorium. Ponadto beneficjenci będą brali udział w szkoleniach z zakresu funkcjonowania w podstawowych obszarach życia społecznego, natomiast praktyczną stronę zawodu będą poznawać na utworzonych dla nich stanowiskach pracy. Dzięki połączeniu szkoleń teoretycznych z weryfikacją praktyczną będzie można na bieżąco monitorować skuteczność podejmowanych działań, wykorzystując obserwacje wykładowców i pracodawców. Rezultaty działań będą widoczne na kilku poziomach. Młodzi ludzie dostaną pierwszą w życiu szansę, co niewątpliwie wzmocni ich samoocenę i motywację, a na pewno uczyni bardziej konkurencyjnymi na otwartym rynku pracy. Pracodawcy zostaną włączeni w środowisko powiatowych instytucji odpowiedzialnych za poziom zatrudnienia i walkę z bezrobociem. Instytucje pomocy społecznej będą mogły zmniejszyć liczbę swych podopiecznych. Partnerstwo zamierza dotrzeć ze swoimi opracowaniami do instytucji mogących wprowadzić w życie pakiet proponowanych zmian legislacyjnych, które ułatwiłyby elastycznie kształcenie, odpowiadające na zapotrzebowanie rynku.

Rezultaty