BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Wyprowadzić na prostą
Numer projektu A0477

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest zmniejszenie wyizolowania społecznego osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością oraz przeciwdziałanie ich społecznemu naznaczeniu poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy. Celem Partnerstwa jest wdrożenie kompleksowej metody pracy z osobami bezrobotnymi dotkniętymi bezdomnością, która przywróci je życiu zawodowemu i społecznemu. Beneficjentami ostatecznymi projektu są mieszkańcy schronisk i noclegowni oraz osoby zagrożone bezdomnością - korzystające z pomocy społecznej, zajmujące lokale socjalne. Cechy wspólne beneficjentów, wykluczające ich z aktywności zawodowej, wynikają z długotrwałego bezrobocia bądź z braku kontaktu z rynkiem pracy (nieaktualne uprawnienia, brak wiedzy o współczesnym rynku pracy i umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń). Większość z nich potrzebuje także fachowej pomocy w sferze psychicznej. Partnerstwo opracowało tzw. metodę towarzyszenia: innowacyjną formę pomocy osobom bezrobotnym - bezdomnym bądź zagrożonych bezdomnością. Powołało do istnienia Punkty Aktywizacji Bezrobotnych, których pracę koordynują akompaniatorzy. Są to osoby wyspecjalizowane w pracy z długotrwale bezrobotnymi. Pracują z każdym beneficjentem indywidualnie, dostosowując ofertę szkoleń do jego potrzeb i możliwości. Udzielają wsparcia, omawiają postępy, mogą także - na prośbę beneficjenta - nawiązać kontakt z jego rodziną i pomóc w odnowieniu więzi. Odpowiedzialni są również za kształtowanie pozytywnego wizerunku swoich podopiecznych w społeczności lokalnej. Punkty Aktywizacji Bezrobotnych są wyposażone w niezbędne narzędzia aktywnego poszukiwania pracy - stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, bezpłatny telefon, prasę z ofertami pracy, biblioteczkę poradników. Każdy Punkt zobowiązany jest do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, władzami samorządowymi, pracodawcami i lokalnymi mediami. Podmioty te tworzą Porozumienie Lokalne zintegrowane wokół wypracowania strategii na rzecz aktywizacji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Oprócz terapii indywidualnej i grupowej, szkoleń zawodowych i przysposobienia do pracy z komputerem przewidziano także system wsparcia materialnego dla beneficjentów (stypendia, dodatki szkoleniowe, usługi stomatologiczne, wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej, odzież). Zarówno dla akompaniatorów, jak i dla beneficjentów organizowane będą również warsztaty wyjazdowe. Rezultatem projektu będzie pakiet przetestowanych, możliwych do powielenia metod, narzędzi i usług służących przywróceniu osoby bezdomnej aktywnemu życiu, tworzących model lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w powrocie do aktywności na rynku pracy. Ze względu na znaczącą rolę metody towarzyszenia Partnerstwo będzie dążyło do wpisania stworzonej w ramach projektu funkcji akompaniatora na listę zawodów.

Rezultaty