BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Wstań, unieś głowę
Numer projektu A0518

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest integracja lub reintegracja zawodowa osób pozostających bez pracy ponad 3 lata oraz osób zagrożonych bezrobociem z powodu niewielkiego doświadczenia zawodowego i niskich kwalifikacji. Partnerstwo działa na obszarze powiatu żnińskiego, współpracując zarówno z instytucjami zajmującymi się problematyką rynku pracy w skali powiatu, jak i z podmiotami działającymi w całym regionie kujawsko-pomorskim. Beneficjentami projektu jest grupa 36 osób długotrwale bezrobotnych, z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, zamieszkałych na terenach miejsko-wiejskich, nie mających prawa do zasiłku. Przygotowana oferta pozwoli im na przełamanie bezradności i bierności, podniesienie kwalifikacji, poprawę samopoczucia i wizerunku. Wsparcie Partnerstwa, oparte na analizie problematyki bezrobocia w powiecie oraz na deklaracjach beneficjentów, realizowane jest w dwóch komponentach: doradczo-szkoleniowym i instytucjonalnym. Przygotowana przez Partnerstwo oferta szkoleniowa ma odpowiadać zidentyfikowanym profilom potrzeb beneficjentów w tym zakresie, tak aby każdy z nich znalazł w programie szkoleniowym możliwość wyrównania największych braków. W ramach projektu powołano Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, w którym funkcjonują dwie komórki: „Pogotowie pracy" oraz „Wylęgarnia inicjatyw". Pogotowie ma na celu wspieranie osób poszukujących pracy najemnej. Działa jako pośrednictwo pracy dysponujące bazą danych o osobach poszukujących zatrudnienia i zainteresowanych pracodawcach. „Wylęgarnia inicjatyw" natomiast ma wspierać tych beneficjentów, którzy zechcą założyć spółdzielnie, a ponadto pomagać w poszukiwaniu rynku zbytu dla wyrobów rękodzielniczych powstających w ramach projektu i po jego zakończeniu. Dla beneficjentów zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej realizowany jest „Żłobek biznesu", który pozwoli na zdobycie podstawowych wiadomości na temat zakładania firmy, obowiązków właściciela i innych aspektów funkcjonowania małej przedsiębiorczości. Wszystkie podejmowane działania mają pomóc uczestnikom w usamodzielnianiu się pod względem ekonomicznym, dzięki znalezieniu zatrudnienia lub podjęciu decyzji o samozatrudnieniu. Wykorzystując system wspierania beneficjentów bezpośrednich, Partnerstwo zamierza opracować model wspierania osób zagrożonych wykluczeniem w wyniku długotrwałego bezrobocia, w którym przedstawiona zostanie skuteczność poszczególnych komponentów projektu oraz określony, niezbędny do zastosowania modelu, zakres udziału instytucji mających wpływ na rynek pracy w skali lokalnej.

Rezultaty