BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody
Numer projektu A0546

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest opracowanie modelu zwiększenia szans byłych więźniów na zatrudnienie po zakończeniu odbywania kary oraz zmiana nastawienia społecznego wobec ich reintegracji i zatrudniania. Partnerstwo opracowało projekt umożliwiający skazanym aktywizację zawodową i przygotowanie do wymagań rynku pracy jeszcze w trakcie odbywania kary. Beneficjentami projektu będzie 500 skazanych, 50 funkcjonariuszy Służby Więziennej i 80 rolników. Pierwszą grupą objętą szkoleniami będą funkcjonariusze Służby Więziennej, ponieważ to ich zadaniem, w dalszej części projektu, będzie koordynacja poszczególnych cykli szkoleniowych. Z tej grupy będzie się także rekrutować większość kierowników kursów, wykładowców zajęć teoretycznych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Zajęcia adresowane do osadzonych mają na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, zaznajomienie z mechanizmami rynku pracy, wyposażenie w umiejętności potrzebne do poszukiwania pracy oraz trening postaw, które pozwolą na utrzymanie zatrudnienia. Odbycie kursów zostanie potwierdzone certyfikatem. Beneficjenci otrzymają także listy referencyjne poświadczające doświadczenie zdobyte w trakcie praktyk. Moduły poszczególnych kursów będą ułożone kaskadowo, tak aby ze sobą nie kolidowały i pozwoliły beneficjentom o większym potencjale intelektualnym i umiejętnościach na zdobycie kilku nowych kwalifikacji. Zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej będą mieli możliwość korzystania z usług Centrum Doradztwa Prawno-Finansowego. Partnerstwo przewiduje również pracę z rodzinami osadzonych. Możliwość wykorzystania pracy więźniów dla dobra społeczności lokalnej (np. naprawa stolarki w budynkach użyteczności publicznej), ich zaangażowana postawa, przyczynią się również do zmiany nastawienia społecznego wobec skazanych oraz do propagowania idei resocjalizacji przez pracę. Partnerstwo wypracuje  trwały system współpracy między zakładem karnym a społecznością lokalną. Rezultatem projektu będzie wieloaspektowy system szkoleń zawodowych i przedsiębiorczości przygotowujący skazanych do aktywnego wejścia na otwarty rynek pracy   ujmujący doświadczenie Partnerstwa w syntetycznej formie, możliwej do powielania w innych regionach i środowiskach lokalnych.

Rezultaty