BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Agenda bezdomności - Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy
Numer projektu A0532

Opis projektu:

Partnerstwo powstało w celu wypracowania i przetestowania kompleksowego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością opartego na zintegrowanych działaniach w sferze socjalnej, psychologicznej i zawodowej. Wypracowany model zakłada hierarchizację i standaryzację placówek dla osób bezdomnych, stworzenie Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej oraz ponadsektorową współpracę, co realnie zwiększy szanse na przywrócenie samodzielności społecznej, w tym powrót na rynek pracy osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Projekt powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia Administratora i Partnerów. Podstawą dla modelu były także wyniki badania grupy docelowej, które umożliwiły określenie barier w procesie jej reintegracji społecznej i zawodowej. Istotnym dla tworzenia projektu była także ocena jakości wsparcia instytucjonalnego dla osób bezdomnych świadczonego przez istniejące placówki i instytucje pomocy społecznej.


Działania kierowane są do ok. 100 osób, które korzystać będą z różnych elementów projektu realizowanych na trzech głównych płaszczyznach:

  • Życie - hierarchizacja placówek oraz przetestowanie modelu mieszkań treningowych, mające na celu zmobilizowanie osób bezdomnych do podejmowania działań nakierowanych na usamodzielnienie się i uniezależnienie od systemu pomocy. Hierarchizacja placówek zakłada powstanie wyspecjalizowanej struktury placówek dla osób bezdomnych: ogrzewalnia, noclegownia, schronisko, dom socjalny, mieszkanie treningowe, w ramach której stopniowo będzie zwiększany stopień samodzielności beneficjentów, aż do częściowego partycypowania w kosztach najmu. Obok standardów pomocy instytucjonalnej, wypracowane zostaną standardy pracy socjalnej i innowacyjnej w pracy z osobami bezdomnymi przebywającymi w miejscach niemieszkalnych jak dworce czy pustostany metody - streetworkingu
  • Edukacja - realizacja programu edukacyjno-zawodowego, który poprzez zindywidualizowaną i rozbudowaną ofertę warsztatową oraz szkoleniową motywowałby i wspierał w procesie odzyskiwania samodzielności życiowej. Podnoszeniu kwalifikacji zawodowych będą towarzyszyły szkolenia interpersonalne, poprawiające kompetencje społeczne beneficjentów oraz służące podniesieniu ich samooceny i motywacji. W ramach działań edukacyjnych dostępne będzie poradnictwo socjalne, psychologiczne, zawodowe i inne, w zależności od potrzeb.
  • Praca - oferta 6-miesięcznych szkoleń w miejscu pracy, także w formie kursów czeladniczych i przyuczenia do zawodu oraz współpraca z przyjaznymi pracodawcami, które mają na celu wykształcenie nawyku pracy oraz umożliwienie trwałego powrotu na rynek pracy


Główne działania projektowe realizowane będą w Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej, które w swojej ofercie podstawowej, powszechnie dostępnej dla wszystkich osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, posiadać będzie: 4 warsztaty zawodowe prowadzone przez instruktorów - poligraficzny z pracownią komputerową, krawiecki, remontowo-porządkowy i stolarsko-ślusarsko-mechaniczny, Klub Aktywności (kawiarenka internetowa, czytelnia, dostęp do prasy, działania integracyjne) oraz poradnictwo (zawodowe, psychologiczne, socjalne, prawne i inne). Każda osoba regularnie uczestnicząca w warsztatach zostanie zdiagnozowana przez psychologa, pracownika socjalnego i doradcę zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji rozpocznie się zaawansowany etap udziału w projekcie - etap analizy, której efektem będą indywidualne plany działania w każdej z trzech sfer - socjalnej, psychologicznej i zawodowej. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowany Indywidualny Profil Doświadczeniowy, który stanie się również podstawą do wypracowania Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności/Indywidualnego Programu dla Osoby Zagrożonej Bezdomnością do którego załącznikami są Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego i Indywidualna Ścieżka Rozwoju Interpersonalnego. Formą zobowiązania do aktywnego uczestnictwa w projekcie będzie trójstronny kontrakt socjalny podpisywany przez Beneficjenta Ostatecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej i Administratora, w którym określone są wszystkie zobowiązania i prawa Beneficjenta Ostatecznego.


Innowacyjnymi elementami projektu są także wypracowane metody asystowania osobie bezdomnej i zagrożonej bezdomnością i innowacyjna w bezdomności metoda streetworkingu, który jest rezultatem upowszechnianym przez Partnerstwo w Działaniu 3. Założeniem rezultatu są bezpośrednie działania w środowisku osób bezdomnych, na ich zasadach i w ich tempie oraz w oparciu o plan, który zaakceptowały. Wartością dodaną projektu są liczne jakościowe i ilościowe badania z zakresu bezdomności oraz działania mające na celu przełamywanie stereotypu osoby bezdomnej w społeczeństwie.

Rezultaty