BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Romowie na rynku pracy
Numer projektu A0567

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej Romów, stanowiących grupę społeczną szczególnie narażoną na pozostawanie bez pracy. Na podstawie materiału zebranego wśród Romów został wypracowany model działań, który odpowiada potrzebom tej społeczności i pozwala na faktyczną zmianę jej sytuacji zawodowej, a co za tym idzie poprawę warunków bytowych. Pilotaż był prowadzony w powiatach tatrzańskim i oświęcimskim, w Prudniku oraz Gliwicach. Oprócz prac badawczych Partnerstwo prowadzi działania wspierające wobec wybranej grupy beneficjentów ostatecznych - osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Przygotowano dla nich szkolenia o charakterze zawodowym, podnoszące kwalifikacje i ułatwiające funkcjonowanie na otwartym rynku pracy, a także kursy przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kobiety zakwalifikowane do projektu wezmą udział w osobnym bloku zajęć przygotowujących do radzenia sobie z tradycyjną w społeczności romskiej nieufnością wobec aktywności zawodowej i emancypacji kobiet. Adresowane do kobiet kursy zawodowe nastawione są nie tylko na zwiększanie ich szans na znalezienie zatrudnienia, ale również na łączenie aktywności zawodowej z prowadzeniem domu. W ramach projektu powstało - oparte na doświadczeniach partnera słowackiego - Romskie Pośrednictwo Pracy. Jego zadaniem jest współpraca z urzędami i biurami pośrednictwa pracy oraz organizacjami romskimi. Placówka ta także organizuje spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz służy indywidualnym poradnictwem zawodowym. Drugą instytucją powołaną w celu promowania kultury romskiej i ułatwienia znalezienia zatrudnienia jest Romska Agencja Artystyczna. Agencja odpowiada na zapotrzebowanie społeczne na folklor romski, wspiera wykonawców, promuje ich zatrudnianie i ułatwia im rozwój artystyczny. Aby ułatwić beneficjentom korzystanie z oferty edukacyjnej, Partnerstwo wydało informator zawierający wykaz szkoleń, kursów i miejsc pracy, a także wzory dokumentów aplikacyjnych. Za przepływ informacji między uczestnikami projektu, organizacjami i społecznością odpowiedzialni są konsultanci romscy wspierani przez starszyznę. Do ich zadań należy również pilotowanie prac badawczych, rekrutacja uczestników działań edukacyjnych i pilotowanie szkoleń oraz kursów.  Dzięki realizacji praktycznej części projektu i oparciu jej na rzetelnej podbudowie badawczej Partnerstwo stworzyło modelowy system aktywizacji zawodowej i społecznej Romów, możliwy do zastosowania wobec grup romskich spoza terenu realizacji projektu. Nagłośnienie problemów Romów i podejmowanych przez nich inicjatyw zawodowych przyczynia się do zmiany nastawienia społecznego wobec tej grupy. Z kolei współpraca beneficjentów z osobami nie będącymi członkami społeczności romskiej przyczynia się do kształtowania przestrzeni dialogu społecznego.

Rezultaty

Eksperci