BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Czas na pracę - praca na czas
Numer projektu A0594

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest wyeliminowanie barier utrudniających przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw korzystanie z alternatywnych form zatrudnienia, jaką jest m.in. praca tymczasowa, oraz ułatwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom dyskryminowanym ze względu na płeć, wiek czy niewielkie doświadczenie. Projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego z udziałem instytucji naukowych, stowarzyszeń, regionalnych agencji rozwoju oraz Urzędów Pracy. Większość potencjalnych pracodawców w regionie stanowią firmy MŚP. Wysokie koszty pracy powodują, że nie powstają w nich nowe stanowiska pracy, nawet wtedy, gdy okresowo cierpią na niedobór pracowników. W Urzędach Pracy z kolei zarejestrowane są na ogół osoby, których trudności w znalezieniu pracy spowodowane są najczęściej niskimi kwalifikacjami i brakiem doświadczenia. Zarówno potrzeby pracodawców, jak i najliczniejszych grup bezrobotnych wskazywały zatem, że konieczne jest stworzenie takich rozwiązań systemowych, które zachęcą pracodawców do zatrudniania pracowników tymczasowych. Na podstawie szeroko zakrojonych badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców, wiedzy ekspertów Partnerstwa oraz konsultacji z beneficjentami - zostanie stworzonych 10 standardów opisujących kompetencje wymagane dla 10 typowych stanowisk administracyjno-handlowych. Pozwolą one sprecyzować wymagania stawiane zatrudnianym pracownikom. Dzięki temu beneficjenci będą mogli porównać swoje kompetencje i umiejętności ze standardami. W ramach indywidualnych ścieżek szkoleniowych będą mogli uzupełnić wykształcenie. W ocenie własnego potencjału, określeniu mocnych i słabych stron pomoże beneficjentom doradca zawodowy. Udział w projekcie pozwoli im na zdobycie nowych kwalifikacji, umocnienie pozycji zawodowej lub ewentualnie całkowite przekwalifikowanie. Zgodność deklarowanych kwalifikacji z umiejętnościami będzie potwierdzał certyfikat wydawany przez jednostki szkoleniowe. Oprócz zdobycia nowych kwalifikacji i doskonalenia lub uaktualnienia dotychczasowych umiejętności beneficjenci będą podnosić swoje umiejętności komunikacyjne. Udział w projekcie pozwoli im na wykazanie się aktywnością na rynku pracy i samodzielnością w doborze oferty szkoleń. Praca czasowa pozwoli absolwentom zdobywać doświadczenie zawodowe i kontynuować naukę, kobietom - łączyć pracę z opieką nad dziećmi i prowadzeniem domu, a osobom w wieku przedemerytalnym - ponowną aktywizację i reintegrację z rynkiem pracy. Pracodawcy, dzięki przejrzystej strukturze wymagań, będą mogli aktywnie zarządzać zatrudnieniem w swojej firmie i w zależności od aktualnych potrzeb (urlopy, większe zamówienia) - zatrudniać dodatkowy personel, nie ponosząc kosztów kształcenia nowego pracownika.

Rezultaty