BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator"
Numer projektu A0608

Opis projektu:

Partnerstwo powstało w celu opracowania oraz zweryfikowania nowoczesnych i skutecznych metod aktywizacji zawodowej, które pozwolą osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym zaistnieć na rynku pracy w specyficznych warunkach regionu podkarpackiego. Obszar działania Partnerstwa, czyli powiaty tarnobrzeski, bieszczadzki i rzeszowski, ma charakter zdecydowanie rolniczy, jest niedoinwestowany, a poziom życia mieszkańców jest jednym z najniższych w Polsce. Niski poziom przedsiębiorczości i inwestycji powoduje, że powstaje tu bardzo niewiele miejsc pracy, przedsiębiorstwa są zazwyczaj małe i nastawione na lokalny rynek, który ma ograniczoną chłonność. Ogromnym problemem jest długotrwałe bezrobocie, które dotyka przede wszystkim ludzi młodych. Z pomocy społecznej korzysta aż 20% ludności regionu. W ocenie Partnerstwa istniejące zaplecze rynku pracy nie spełnia swoich zadań. Brakuje koordynacji działań systemu edukacji z potrzebami rynku pracy.


Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że niezbędne jest opracowanie metodologii gromadzenia informacji o rynku pracy (potrzeby szkoleniowe, zapotrzebowanie na zawody, kierunki rozwoju przedsiębiorczości) oraz stworzenie warunków do dyskusji nad powołaniem systemu koordynacji działań mających na celu aktywizację osób bezrobotnych i podniesienie ich kwalifikacji. Do projektu zostały zakwalifikowane osoby szczególnie narażone na doświadczanie nierówności w dostępie do rynku pracy i zagrożone wykluczeniem: niepełnosprawni, bezrobotne kobiety w wieku od 25 do 34 lat, bezrobotni absolwenci, mężczyźni powyżej 45. roku życia oraz osoby z innych kategorii, wyłonione w trakcie analizy rynku. W każdym powiecie będzie działać po pięć 20-osobowych grup, pracujących z animatorem. Zawód animatora i metody jego pracy z beneficjentami stanowią czynnik innowacyjny w stosunku do dotychczas dostępnych rozwiązań. Animator ma odpowiadać za określenie predyspozycji beneficjenta, podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych przez odpowiedni dobór szkoleń oraz za gromadzenie informacji o ofertach pracy. Beneficjenci będą brali udział w warsztatach służących ich aktywizacji zawodowej, zwiększeniu mobilności i podniesieniu kompetencji społecznych. Zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku pracy będą służyły kursy: prawa jazdy, językowe, komputerowe, szkolenia wg potrzeb. Osobny moduł zostanie poświęcony zasadom prowadzenia działalności gospodarczej i promowaniu idei samozatrudnienia. Partnerstwo promuje także możliwość łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi - w ramach projektu taka opieka zostanie zapewniona, aby Beneficjent Ostateczny miał szansę na udział w oferowanych szkoleniach. Rezultatem działań badawczych Partnerstwa będzie kompleksowa informacja o zagadnieniu bezrobocia, która przyczyni się do podniesienia wiedzy i umiejętności podmiotów statutowo zajmujących się integracją zawodową bezrobotnych, tak aby ich działania były adekwatne do warunków rynku i oczekiwań potrzebujących.

Rezultaty

Eksperci