BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych "Aktywizacja"
Numer projektu A0680

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest tworzenie warunków do poprawy sytuacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem w wyniku likwidacji jednostek wojskowych. Jednostki wojskowe bardzo często pełniły rolę głównego lub przynajmniej znaczącego pracodawcy. Likwidacja jednostek wiąże się z drastyczną zmianą statusu społeczno-zawodowego osób w różny sposób związanych z ich funkcjonowaniem. Zmiana ta dotyczy zarówno byłych żołnierzy zawodowych, ich rodzin, cywilnych pracowników jednostki, jak i lokalnych przedsiębiorców oraz instytucji, których aktywność w znacznym stopniu warunkowana była istnieniem garnizonu wojskowego. Beneficjentami projektu będą trzy grupy osób (ogółem 150 osób): byli żołnierze zawodowi i członkowie ich rodzin, oraz byli pracownicy cywilni wojska lub przedsiębiorstw pracujących dla wojska. Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubuskiego. Pilotaż pozwoli na zbudowanie systemu wsparcia oraz przetestowanie modelu współpracy i wymiany informacji między różnymi partnerami społecznymi. Powstaną Centra Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości oraz Fora Współpracy i Wymiany Informacji. Centra będą gromadziły dane o rynku pracy i opracowywały analizy. Beneficjenci otrzymają tu pomoc psychologiczną i usługi doradcze, będą także mogli skorzystać z pośrednictwa pracy. Fora natomiast będą służyły jako przestrzeń spotkań różnych instytucji i organizacji - przedsiębiorców, przedstawicieli Urzędów Pracy, instytucji szkoleniowych. Powołane zostaną także Międzysektorowe Grupy Wsparcia, które będą funkcjonowały w formie cyklicznych spotkań beneficjentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i aktywnych przedsiębiorców. W usprawnieniu współpracy i wymiany informacji pomoże stworzony specjalnie na potrzeby Partnerstwa portal internetowy i system komputerowy „Doradca". Głównym rezultatem projektu będzie stworzenie modelowego systemu wsparcia oraz dostosowanie metody doradztwa do oczekiwań beneficjentów i rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie byli żołnierze będą mieli szansę na zmianę postawy, usamodzielnienie się i przełamanie bierności. Proponowane w ramach projektu wsparcie psychologiczne adresowane będzie do całych rodzin, aby zapobiegać skutkom długotrwałego bezrobocia - patologiom, wyuczonej bezradności, apatii. Kursy i szkolenia zawodowe będą odpowiadały zdolnościom beneficjentów oraz potrzebom sygnalizowanym przez przedsiębiorców. Wszyscy uczestnicy będą obserwowani przez doradców, którzy pomogą im podjąć decyzję o przekwalifikowaniu się lub samozatrudnieniu. Dla żon byłych wojskowych została stworzona „Akademia Motyli". Zajęcia w niej prowadzone pomogą im odzyskać poczucie własnej wartości i zaistnieć na rynku pracy. Warsztaty adresowane do dzieci będą miały na celu rozbudzenie aktywności i zainteresowań. Oferta przygotowana dla byłych cywilnych pracowników jednostek przewiduje przeprowadzenie bilansu umiejętności, pracę nad podniesieniem kwalifikacji i zmotywowaniem do aktywności.

Rezultaty

Eksperci