BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej
Numer projektu A0692

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczną i zawodową przebywających legalnie w Polsce uchodźców, repatriantów i imigrantów z odmiennego kręgu kulturowego. W ramach oferty Centrum, migranci mogą korzystać z materiałów dydaktycznych oraz szkoleń, m.in. kursu języka polskiego z elementami prawa, kultury polskiej, komunikacji międzykulturowej i poruszania się po rynku pracy, kursu masażu, kursu komputerowego, kursu prawa jazdy i innych. Do dyspozycji klientów jest również, pierwszy tego typu w Polsce, Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego, gdzie mogą skorzystać z porad doradcy zawodowego, doradcy kulturowego, psychologa i prawnika. Centrum posiada również ofertę dla pracowników instytucji pomocowych. Podczas szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy", pracownicy instytucji pomocowych zdobywają wiedzę na temat skutecznych metod pracy z osobami odmiennymi kulturowo. Dzięki temu instytucje, które reprezentują, będą skuteczniej pracowały i lepiej dostosują się do specyficznych potrzeb szkoleniowych i socjalno-zawodowych migrantów. Współpraca wielu instytucji w ramach projektu przyczyni się do włączenia problematyki dyskryminacji osób odmiennych kulturowo do głównego nurtu polityki społecznej oraz pomoże skutecznie promować wśród pracodawców wielokulturowe zespoły pracownicze.

Rezultaty