BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Ekonomia społeczna w praktyce
Numer projektu D0104

Opis projektu:

Misja Partnerstwa koncentruje się na wsparciu rozwoju polskiego modelu gospodarki społecznej. Partnerstwo zamierza przetestować nowe formy reintegracji osób wykluczonych z rynku pracy, a następnie rozpropagować wypracowane dobre praktyki i rozwiązania z tego zakresu. Grupę docelową objętą działaniem Partnerstwa stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Będą to zarówno absolwenci Szkoły Barki im. Hansa Christiana Kofoeda w Poznaniu (w tym osoby bezdomne, wychodzące z zakładów karnych, po leczeniu odwykowym oraz opuszczające domy dziecka i domy poprawcze), jak i trwale bezrobotni kierowani do programu przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Urzędy Pracy. Zakłada się, że działania Partnerstwa obejmą łącznie grupę około 500 beneficjentów. Partnerstwo uruchomi trzy modelowe Centra Ekonomii Społecznej (CES), w których skład wchodzić będzie: zespół przyjęć, zespół pośrednictwa pracy, zespół samozatrudnienia i zespół funduszy samopomocowych. Ich celem będzie wsparcie bezrobotnych w zakładaniu spółdzielni socjalnych lub w samozatrudnieniu. Centra te powstaną w Poznaniu, Kwilczu i Drezdenku. Projekt ma doprowadzić do powstania kilkunastu spółdzielni socjalnych, które dadzą zatrudnienie około 150 osobom. Innym ważnym rezultatem projektu będzie przygotowanie programu edukacji kadr pod kątem nowych form ekonomii społecznej, jakimi są zarówno CES-y, jak i spółdzielnie socjalne, oraz wypracowanie metod integracji społeczno-gospodarczej środowisk lokalnych. Zakłada się również opracowanie i wdrożenie programu szkolenia liderów środowisk lokalnych osobiście doświadczonych wykluczeniem. Partnerstwo będzie też prowadzić doradztwo psychologiczne, biznesowe i zawodowe przygotowujące bezrobotnych do powrotu na rynek pracy. Główny nacisk zostanie położony na wyrównywanie braków wynikłych z zaburzeń socjalizacji, a także kształtowanie mechanizmów motywacji, umiejętności radzenia sobie z trudnościami, konsekwencji w działaniu, współpracy w podejmowaniu decyzji. Zakłada się, że po zakończeniu funkcjonowania projektu Centra Ekonomii Społecznej będą funkcjonować bądź jako jeden z programów realizowanych przez instytucję wchodzącą w skład Partnerstwa, bądź jako podmiot mający samodzielną osobowość prawną. Głównym rezultatem projektu jest system wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej, z uwzględnieniem aktywnego uczestnictwa osób bezrobotnych i marginalizowanych, wdrażany w trzech środowiskach lokalnych: gminie wiejskiej, miejskiej i dużym mieście wojewódzkim. Na rezultat ten składają się: wypracowany mechanizm budowania partnerstw lokalnych, program kształcenia liderów ekonomii społecznej, mechanizm tworzenia grup samokształceniowych, model funkcjonowania Centrum Ekonomii Społecznej, modele współpracy przedsiębiorstw społecznych z innymi podmiotami na rynku oraz mechanizm tworzenia przedsiębiorstw społecznych.

Rezultaty