BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich
Numer projektu D0106

Opis projektu:

Partnerstwo działa na terenie pięciu dzielnic Krakowa wchodzących w skład Nowej Huty. Celem realizowanego projektu jest zaszczepienie postaw przedsiębiorczości wśród osób defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także przygotowanie i wzmocnienie struktur organizacyjnych na rynku lokalnym poprzez zorganizowanie „manufaktur integracyjnych" oraz Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, jako laboratoriów przedsiębiorczości w nowym nurcie gospodarki społecznej. Projekt obejmie 110 beneficjentów. Osoby z grup docelowych obejmowane są różnymi formami pomocy, m.in. poradnictwem, doradztwem, szkoleniami, mają także możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego oraz uczestnictwa w grupie wsparcia. W ramach projektu na terenie Nowej Huty powstało 11 manufaktur integracyjnych - laboratoriów przedsiębiorczości społecznej, w których zatrudnione są osoby zagrożone wykluczeniem z rynku pracy. W początkowym okresie działalności manufaktury stanowią integralną część swojej instytucji założycielskiej. Partnerzy tworzący manufaktury prowadzą je opierając się na przyjętych koncepcjach, budżetach i użyczonych na czas trwania projektu środkach trwałych w taki sposób, aby po zakończeniu projektu przekształciły się one w samodzielnie funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne lub firmy. Zadaniem jednostki, która powstała w trakcie realizacji projektu - Centrum Przedsiębiorczości Społecznej - jest opracowanie trwałej metody wsparcia merytorycznego dla wszystkich przedsięwzięć programu EQUAL na terenie Nowej Huty, a także tworzenie ośrodka przedsiębiorczości społecznej w środowisku lokalnym, który w trakcie projektu wspomaga beneficjentów ostatecznych i nowe struktury tworzone przez partnerów. Zadaniem Centrum jest m.in.: weryfikowanie pomysłów beneficjentów oraz konfrontowaniem ich z potrzebami społecznymi i rynkiem lokalnym, rozpoznawanie faktycznego potencjału beneficjentów, a także pomoc w określeniu i stworzeniu form organizacyjno-prawnych dla manufaktur integracyjnych. Po zakończeniu projektu Centrum będzie kontynuowało swoją działalność jako stowarzyszenie integrujące przedsiębiorczość lokalną.  Po rocznym okresie wsparcia, szkolenia i zdobywania doświadczeń przez manufaktury, Centrum wraz z ekspertami z MSAP AE określą optymalną formę organizacyjno-prawną dla każdej z nich. Wówczas będą one mogły działać na otwartym rynku jako spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia lub spółki. Głównym rezultatem wypracowanym przez Partnerstwo jest „Partnerska interwencja dla rozwoju usług lokalnych metodą manufaktur integracyjnych", stanowiąca model zmniejszania bezrobocia poprzez rozwój usług.

Rezultaty