BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Partnerstwo MUFLON
Numer projektu D0214

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie oraz zbadanie modelu gospodarki społecznej, wykorzystującego specyficzne uwarunkowania lokalne, wspierającego proces likwidacji dyskryminacji i nierówności na rynku pracy na przykładzie regionu wałbrzyskiego. W projekcie weźmie udział 100 osób. Partnerstwo opracuje i przetestuje model wejścia środowisk dyskryminowanych na otwarty rynek pracy poprzez zaangażowanie ich w działalność przedsiębiorstw społecznych, uruchomi i przetestuje tworzenie przedsiębiorstw społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych, przygotuje dwa modele inkubowania i wspierania spółdzielni socjalnych oraz opracuje model współpracy środowisk lokalnych (władz lokalnych, organizacji pozarządowych i sektora biznesu). W ramach wsparcia beneficjentów zorganizowano zajęcia terapii rodzinnej oraz specjalistyczne zajęcia z zakresu przemocy w rodzinie i uzależnień, zagwarantowano im także opiekę pracownika socjalnego oraz opiekę nad dziećmi w trakcie trwania kursów. Celem szkoleń jest integracja uczestników, podniesienie ich samooceny i motywacji, zwiększenie umiejętności komunikacji i pracy w grupie, a także rozpoczęcie tworzenia grup samopomocowych. Uczestnicy szkoleń będą mieli szansę uzyskania dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Każdy z uczestników projektu może odbyć szkolenie zawodowe. Wybór tematyki szkolenia nastąpi po rozmowie z doradcą, na podstawie badania predyspozycji zawodowych oraz po wstępnym określeniu zakresu działania w ramach spółdzielni socjalnej bądź bezpośrednio na otwartym rynku pracy. Szkolenia zawodowe będą miały charakter praktyczny. Beneficjenci ostateczni projektu wezmą udział w warsztatach, których celem będzie utworzenie spółdzielni socjalnych.  W wyniku konsultacji z przedsiębiorcami oraz beneficjentami ostatecznymi projektu Partnerstwo opracowało koncepcję działania spółdzielni-matki. Wybrano niszę rynkową oraz opracowano wstępny biznesplan i sposób realizacji przedsięwzięcia. Spółdzielnia-matka będzie przykładem wspierania tworzenia przedsiębiorstwa społecznego powstającego przy znaczącym zaangażowaniu podmiotów zewnętrznych. Głównym rezultatem Partnerstwa jest „Model wchodzenia osób dyskryminowanych na otwarty rynek pracy poprzez tworzenie i pracę w spółdzielni socjalnej", w skład którego wchodzi: miejsko-gminny program wspierania przedsiębiorczości społecznej, Regionalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej, ścieżka edukacyjna, a także system wspierania grup dyskryminowanych w zakresie pokonywania barier społecznych.

Rezultaty