BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków
Numer projektu D0344

Opis projektu:

Celem szczegółowym projektu jest opracowanie i sprawdzenie w praktyce modelowej strategii mobilizowania społeczności lokalnych do tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Partnerstwo planuje uruchomienie działalności gospodarczej przez 7 takich przedsiębiorstw. Partnerstwo przeszkoli, zapewni indywidualne doradztwo oraz zorganizuje praktyki i staże w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych łącznie dla około 530 osób. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwale bezrobotnych (zwłaszcza młodzieży, osób powyżej 50. roku życia, bezrobotnych kobiet i osób niepełnosprawnych). Beneficjenci będą przygotowywani do powrotu na rynek pracy poprzez wielostronną i wieloaspektową pomoc świadczoną przez psychologów, doradców zawodowych i pracowników społecznych w ramach Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Społecznej, a także w ramach treningów i praktyk zawodowych organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Przysposobienia Zawodowego dla Młodzieży oraz Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. W społecznościach objętych projektem jest prowadzona animacja lokalna na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Ostatecznym rezultatem Partnerstwa będzie publikacja „Przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione w społeczności lokalnej: kluczowe rozwiązania prawne, organizacyjne i instytucjonalne".

Rezultaty


Strona internetowa projektu

http://www.liskow.org.pl

Administrator

Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Szpitalna 5 / 22
00-031 Warszawa
tel.: (022) 556 42 89
faks: (022) 845 68 63

Partnerzy: