BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Akademia Przedsiębiorczości - rozwój alternatywnych form zatrudnienia
Numer projektu D0391

Opis projektu:

Partnerstwo proponuje rozwiązania mające na celu reintegrację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Wartość dodaną projektu jest także kompleksowa pomoc w usamodzielnieniu się beneficjentów na otwartym rynku pracy - począwszy od wsparcia psychologicznego mającego na celu podniesienie motywacji do działania, zwiększenie wiary w siebie i nauczenie skutecznej autoprezentacji, przez szkolenia, znalezienie pracy na otwartym rynku lub w firmie socjalnej - a skończywszy na pomocy w samozatrudnieniu lub założeniu spółdzielni. W ramach projektu utworzone zostały w trzech lokalizacjach - w Krakowie Krakowska Fundacja Hamlet oraz gminach Wieprz i Mogilany - Centra Szkoleniowo-Doradcze wraz z przedsiębiorstwem społecznym świadczące usługi z zakresu ekonomii społecznej, pozyskiwania miejsc pracy oraz prowadzenia specjalistycznych szkoleń w dziedzinie zatrudnienia socjalnego i wspieranego. Planowana liczba beneficjentów - 55 osób już kilka miesięcy po wdrożeniu projektu została przekroczona.


Z działań prowadzonych w ramach projektu korzyść odniosą również osoby przygotowywane do wykonywania nowych, specjalistycznych zawodów (menedżer społeczny, trener zatrudnienia wspieranego, trener zawodu oraz trener przedsiębiorczości), których specyfika nie jest w Polsce opisana, a które w przedsiębiorstwach społecznych są bardzo ważne. Menedżerowie społeczni przeszli cykl specjalistycznych szkoleń i praktyk z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem społecznym oraz specyfiki pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Trenerzy zatrudnienia wspieranego i trener przedsiębiorczości, którzy są łącznikiem między firmą socjalną a pracodawcami, przeszli cykl szkoleń poświęconych rynkowi i prawu pracy, specyfice pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz metodzie coachingu.


Głównym rezultatem projektu jest opracowanie pt..„Coaching jako metoda aktywizacji zawodowej i społecznej w trzech sektorach gospodarki". Coaching jest stosowany wobec osób długotrwale pozostających poza rynkiem pracy z powodu niepełnosprawności, niskich lub przestarzałych kwalifikacji zawodowych, przerw w zatrudnieniu lub barier językowo-kulturowych. Metoda ta polega na tym, że trener - poprzez odpowiednie umotywowanie, aktywizację i wsparcie - będzie przywracał tym osobom umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Stosując „job coaching", trener prowadzi konkretną osobę począwszy od okresu bezrobocia, poprzez ewentualne zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym, aż do pierwszego okresu pracy w firmie komercyjnej.


Rezultat projektu zakłada również opis i promowanie Centrum Szkoleniowo-Doradczego z przedsiębiorstwem społecznym, jako opcjonalnego miejsca zatrudnienia trenera. Centrum spełnia rolę wspierającą dla beneficjenta, a trenerzy mają tu możliwość diagnozowania mocnych i słabych stron swych podopiecznych, kierowania ich na szkolenia oraz wdrażania do pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Rezultaty