BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej
Numer projektu D0406

Opis projektu:

Grupą docelową projektu jest mniejszość romska - jedna z najbardziej zagrożonych wykluczeniem, najczęściej dyskryminowanych i najmniej aktywnych na rynku pracy grup społecznych. Beneficjentami ostatecznymi projektu są Romowie oraz długotrwale bezrobotni nie-Romowie będący członkami społeczności lokalnej, którzy znajdą zatrudnienie w tworzonych w ramach projektu spółdzielniach socjalnych jako ich członkowie i/lub pracobiorcy.  Spółdzielnie socjalne zostaną uruchomione w Szczecinku, Krakowie, Olsztynie i Sławnie. Wybór profilów ich działalności będzie poprzedzony analizą umiejętności potencjalnych pracowników, a także analizą rynku. To właśnie profilowanie działalności oraz oparcie jej na tradycyjnych umiejętnościach romskich (takich jak produkcja patelni, strojów i biżuterii, rękodzieła, czy wreszcie romska kuchnia) może ułatwić spółdzielni znalezienie niszy rynkowej i odniesienie sukcesu ekonomicznego, a jednocześnie przyczynić się do zmiany postrzegania wartości kultury romskiej oraz przełamania stereotypów i uprzedzeń. Planowane jest zorganizowanie w każdej ze spółdzielni 10-osobowych grup założycielskich. Osoby te zostaną przeszkolone przez profesjonalnych trenerów w zakresie umiejętności menedżerskich i biznesowych oraz specyfiki zarządzania spółdzielnią. Podstawowym celem Partnerstwa jest przyczynienie się do włączania Romów w rynek pracy w Polsce poprzez narzędzia gospodarki społecznej (zgodnie z krajową i europejską polityką integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym) oraz do zwalczania nierówności i dyskryminacji na rynku pracy. Działania projektu mają także posłużyć stworzeniu całościowej strategii włączania Romów w rynek pracy w Polsce (a potencjalnie także w innych krajach) oraz opracowaniu bardziej ogólnego modelu aktywizacji zawodowej grup etnicznych zagrożonych wykluczeniem (w tym migrantów) na rynku pracy z wykorzystaniem tzw. przedsiębiorstw społecznych. Głównym rezultatem projektu, poddawanym walidacji, jest „Model aktywizacji zawodowej Romów poprzez wspieranie tworzenia integracyjnych spółdzielni socjalnych".

Rezultaty