BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku
Numer projektu D0443

Opis projektu:

Działania prowadzone w ramach projektu obejmują województwo małopolskie (region babiogórski, Ziemia Wadowicka i Ziemia Gorlicka), województwo świętokrzyskie (subregion Ostrowca Świętokrzyskiego) oraz województwo podkarpackie (powiaty bieszczadzki, leski i sanocki). Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie innowacyjnych i modelowych narzędzi lokalnej gospodarki społecznej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Partnerstwo uruchomi 5 przedsiębiorstw społecznych zajmujących się tworzeniem i sprzedażą ofert turystycznych opartych o walory dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Bursztynowego Szlaku Greenways i Szlaku Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie. Firmy te będą tworzyły miejsca pracy dla osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Beneficjentami projektu będą osoby w wieku 18-24 lat oraz kobiety długotrwale bezrobotne próbujące wrócić na rynek pracy. Zatrudnienie w firmach społecznych znajdzie około  40 osób. Firmy uruchomione w trakcie projektu będą wydzielone ze struktury organizacji pozarządowej. Będą działać na podstawie konkretnych biznesplanów i umów gospodarczych podpisanych z partnerami lokalnymi - firmami i instytucjami tworzącymi oferty dla rynku turystyki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Będą też dysponować modułami promocyjnymi dotyczącymi Szlaku Bursztynowego i Szlaku Zielony Rower. Ponieważ firmy społeczne będą działać w zupełnie nowym segmencie rynku, ich szybki sukces komercyjny będzie bardzo trudny do osiągnięcia. Problem ten ma rozwiązać konstrukcja firmy jako zakładu gospodarczego organizacji pozarządowej, która może pozyskiwać środki grantowe na dalszy rozwój firmy społecznej. W trakcie projektu zapoczątkowane zostaną dwa przedsięwzięcia służące upowszechnianiu informacji na temat dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i inicjatyw społecznych stanowiących podstawę rewitalizacji regionów objętych działaniami projektu i rozwoju przedsiębiorczości społecznej w sektorze turystyki przyrodniczo-kulturowej. Będą to dwie serie wydawnicze: bezpłatna wkładka informacyjna „Południe Kraju", dodawana do miesięcznika „Miesiąc w Krakowie" oraz seria przewodników turystycznych  Wydawnictwa „Bezdroża". W trakcie projektu opracowany zostanie „Model funkcjonowania podmiotu gospodarki społecznej oparty na działalności gospodarczej organizacji pozarządowej". Produkty pomocnicze będą zawierać opisy warunków wstępnych, jakie musi spełnić organizacja, która chce wdrożyć rezultat, uzupełnione o narzędzia samooceny stopnia gotowości organizacji do wdrożenia rozwiązań. Zostanie również opracowana lista potencjalnych źródeł finansowania zaproponowanych przedsięwzięć. Adresatem głównego rezultatu projektu są organizacje pozarządowe działające lokalnie na terenach wiejskich i w małych miastach, charakteryzujących się ograniczonymi możliwościami rozwoju przemysłu, a czasem nawet rolnictwa, gdzie jedynym kapitałem dla rozwoju jest miejscowa społeczność oraz walory kulturowe i przyrodnicze.

Rezultaty