BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Na fali
Numer projektu D0450

Opis projektu:

Głównym celem Partnerstwa jest utworzenie Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej - modelowej instytucji, która wypracuje mechanizm wychodzenia z długotrwałego bezrobocia na otwarty rynek pracy. W ramach Centrum będą prowadzone kompleksowe szkolenia dla osób bezrobotnych, poprzedzone szczegółową analizą rynku oraz możliwości i kompetencji tych osób. Zadaniem Centrum będzie zwiększanie możliwości zatrudnienia, a przede wszystkim samozatrudnienia osób dyskryminowanych na rynku pracy poprzez aktywne wspomaganie powstawania małych przedsiębiorstw społecznych działających w sektorze usług. Centrum będzie działać w ramach dwóch segmentów. Pierwszy z nich to „Za sterem", czyli połączenie centrum motywacji i akademii umiejętności teoretycznych. W segmencie tym realizowane będą przede wszystkim szkolenia teoretyczne: zawodowe, przygotowujące do prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie usług hotelarskich (obsługa recepcji, kierowanie hostelem, utrzymanie czystości), gastronomicznych (prowadzenie kuchni i stołówki oraz catering), obsługi punktu pralniczego z prasowalnią, prowadzenia łaźni oraz świadczenia usług opiekuńczych - dla dzieci i dorosłych osób zależnych. Ponadto w segmencie „Za sterem" prowadzone będzie doradztwo zawodowe i biznesowe - dodatkowe elementy przygotowania beneficjentów do samodzielności gospodarczej. Uzyskane przez nich umiejętności teoretyczne będą mogły być wykorzystane w ramach drugiego segmentu, zapewniającego przygotowanie zawodowe w wybranej przez nich specjalizacji. Segment „Zaokrętowani" zakłada przygotowanie zawodowe beneficjentów projektu poprzez prowadzoną w ramach Centrum działalność usługową dla mieszkańców i turystów. Jego ważnym elementem jest również kształtowanie postaw prospołecznych poprzez działalność na rzecz osób ubogich i starszych. W ramach tego segmentu świadczone będą różne usługi na rzecz społeczności lokalnej (np.: gastronomiczne czy opiekuńcze). W projekcie weźmie udział 80 beneficjentów, osób długotrwale bezrobotnych. Głównym rezultatem projektu będzie Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej, czyli instytucja kompleksowo wspierająca aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Elementami rezultatu są: Centrum Motywacji (organizuje warsztaty motywacyjne, grupy wsparcia, spotkania z ekspertami branżowymi, prezentuje dobre praktyki), Akademia Umiejętności (oferuje szkolenia teoretyczne i praktyki zawodowe) oraz Inkubator Przedsiębiorczości (zapewnia m.in. doradztwo prawne i biznesowe, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności). Opis Centrum, zawierający misję tej instytucji, regulamin i formy działalności, przykłady współpracy i integracji działań partnerów lokalnego rynku pracy, ukaże się w formie książkowej.

Rezultaty