BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Tu jest praca
Numer projektu D0456

Opis projektu:

Partnerstwo dąży do stworzenia i wdrożenia modelowego systemu wsparcia gospodarki społecznej w Polsce jako nowego narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym, komplementarnego wobec instytucji sektorów prywatnego i publicznego. Ma on się przyczynić do poprawy warunków życia grup społecznie najsłabszych. W projekcie łącznie weźmie udział około 420 beneficjentów ostatecznych. Większość z nich (250 osób) rekrutuje się z grup zależnych (długotrwale bezrobotni, a wśród nich niepełnosprawni, klienci pomocy społecznej pobierający zasiłki, byli więźniowie, uzależnieni, bezdomni, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz zarejestrowane jako poszukujące pracy). W skład drugiej grupy (około 170 beneficjentów) wchodzą pracownicy instytucji publicznych, służb społecznych, władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Wybór takich grup beneficjentów jest efektem przeprowadzonej przez Partnerstwo diagnozy sytuacji, z której wynika, że budowanie podstaw gospodarki społecznej w Polsce wymaga z jednej strony przygotowania do tego osób, które bezpośrednio angażują się w tworzenie m.in. spółdzielni socjalnych, z drugiej zaś - działań skierowanych do pracowników i liderów społecznych stykających się z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne, aby przygotować kadry liderów gospodarki społecznej umiejące wykorzystać jej instrumentarium w reintegracji zawodowej takich osób i budowaniu innowacyjnych lokalnych strategii rozwojowych umożliwiających wychodzenie z zapaści ekonomicznej. Cele projektu realizowane są w ramach kilku priorytetów. Działania w ramach priorytetu edukacyjnego to przygotowanie profesjonalnych kadr dla lokalnej gospodarki społecznej w Polsce. Działania w ramach priorytetu badawczego to przeprowadzenie diagnozy potencjału, roli i perspektyw gospodarki społecznej w Polsce, a także diagnozy uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw społecznych na tle niezaspokojonych potrzeb społeczności lokalnych pod kątem wykorzystania instrumentów gospodarki społecznej. Działania w ramach priorytetu doradczo-wspierającego to wypracowanie koncepcji oraz uruchomienie prototypowej, regionalnej instytucji doradczej i finansującej - Polskiej Kasy Wspierania Gospodarki Społecznej. Będzie ona integralnym elementem budowy systemu sprzyjającego rzeczywistemu wychodzeniu z wykluczenia osób bezrobotnych oraz wspierania nowatorskich przedsięwzięć służących powstawaniu miejsc pracy i spójności terytorialnej. Rezultatem projektu jest „Spójny model wsparcia krajowej gospodarki społecznej jako mechanizm rozwoju lokalnego włączającego zbiorowości zmarginalizowane".

Rezultaty