BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Partnerstwo dla Rain Mana - Rain Man dla Partnerstwa
Numer projektu D0461

Opis projektu:

W Polsce żyje około 10 000 dorosłych osób z autyzmem oraz 20 000 dzieci, które w kolejnych latach będą kończyć edukację i osiągną wiek produkcyjny. Grupa ta jest niemal całkowicie wykluczona z rynku pracy, choć doświadczenia europejskie pokazują, że osoby z autyzmem mogą i chcą pracować, jeśli stworzy się im odpowiednie warunki. Praca ma wyjątkowo duże znaczenie w ich terapii i rehabilitacji, wzmacnia poczucie własnej wartości i daje szansę włączenia w życie społeczne.


Celem projektu jest stworzenie kompleksowego, przetestowanego i replikowalnego modelu aktywizacji zawodowej i społecznej dorosłych osób z autyzmem. W tym celu w ramach projektu powstanie modelowe przedsiębiorstwo społeczne w Wilczej Górze pod Warszawą, które będzie zatrudniać 24 osoby z autyzmem (cztery grupy po sześć osób). Będzie realizować idee ekonomii społecznej, czyli działać na rynku w celu realizacji celów społecznych. Koncepcja przedsiębiorstwa będzie jednocześnie odpowiadać potrzebom rynkowym oraz uwzględniać specyficzne potrzeby osób z autyzmem. Ponadto w ramach projektu powstanie Zespół Trenerów Pracy, szkolony przez najwyższej klasy specjalistów europejskich. Od podstaw stworzone zostaną innowacyjne formy terapii, nowatorskie procedury rekrutacji dorosłych z autyzmem do pracy oraz narzędzie do diagnozy funkcjonalnej jako podstawy do opracowania planu rozwoju indywidualnego. Powstaną też narzędzia ewaluacji postępów osób z autyzmem.


Rezultatem projektu jest kompleksowy, przetestowany, replikowalny model aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem, który przyczyni się do usunięcia jednej z istotnych barier w procesie włączania osób z autyzmem w życie społeczne. Będzie on zawierał trzy kluczowe komponenty: a) system przygotowania, zasady organizacji pracy oraz skutecznego wsparcia osób z autyzmem, b) system przygotowania i zasady organizacji pracy zespołu trenerów pracy oraz c) strategię budowania świadomości społecznej. W ramach projektu opracowywane są instytucjonalne i prawne podstawy replikowania tego modelu. W Polsce nie istnieje dotąd spójna formuła prawna określająca ramy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Zespół ds. Rzecznictwa analizuje istniejące prawo, wypracowuje propozycje zmian i rekomenduje je decydentom politycznym.


Głównym adresatem modelu jest 45 organizacji pozarządowych skupionych w Porozumieniu Autyzm-Polska, które od 1998 r. łączy instytucje działające w całym kraju na rzecz poprawy sytuacji osób z autyzmem.

Rezultaty

Eksperci