BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Krakowska inicjatywa na rzecz gospodarki społecznej - "Cogito"
Numer projektu D0519

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest doprowadzenie do wzrostu aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy z powodu chorób psychicznych oraz osób, u których wystąpiły psychiczne konsekwencje długotrwałego bezrobocia. Sposobem na osiągnięcie celu ma być powstały model zatrudnienia w ramach gospodarki społecznej, a zwłaszcza opracowanie i testowanie mechanizmu tworzenia oraz promowania przedsiębiorstw społecznych jako metody integracji społeczno-zawodowej takich ludzi. W ramach projektu powstaną cztery modelowe przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające osoby z grupy docelowej, które będą wspierane przez szkolenia zawodowe oraz systemy poradnictwa i aktywizacji społeczno-zawodowej (dwa Kluby Integracji Społecznej). Towarzyszyć temu będzie system pomocy skierowanej do najbliższego środowiska rodzinnego beneficjentów, ukierunkowany głównie na rozwój samopomocy rodzin i osób z grupy docelowej.  Oprócz czterech przedsiębiorstw społecznych utworzone zostanie również laboratorium 20 miejsc pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy docelowej.  Partnerstwo chce zapewnić trwałe wsparcie infrastrukturalne dla wzmocnienia rozwoju gospodarki społecznej. Aby osiągnąć ten cel, planuje - na podstawie przeprowadzonych badań i analiz - utworzenie, wdrożenie i efektywne funkcjonowanie modelowej instytucji doradczej, włącznie z informatycznym systemem informacji i doradztwa. Szczególny nacisk położony zostanie na opracowanie katalogu możliwości finansowania przedsięwzięć gospodarki społecznej w warunkach polskich. Głównym rezultatem projektu będzie model instytucji doradczej oraz modelowe rozwiązania przedsiębiorstw społecznych. Instytucja doradcza opracuje w trakcie projektu skuteczną metodę prowadzenia doradztwa dla istniejących i tworzonych przedsiębiorstw społecznych poprzez konsultacje osobiste oraz za pośrednictwem Internetu. Partnerstwo zaproponowało do upowszechniania cztery modelowe przedsiębiorstwa społeczne. Oprócz tego upowszechniane będą również dobre praktyki wypracowane w trakcie realizacji projektu. Są to m.in. programy edukacyjne służące przygotowaniu kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi oraz przygotowaniu zawodowemu osób chorych psychicznie, modelowe rozwiązania tworzenia miejsc pracy w administracji publicznej dla osób chorych psychicznie, propozycje instrumentów finansowych umożliwiających inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym korzystne wspieranie przedsięwzięć gospodarki społecznej, a także uwarunkowania prawno-finansowe tworzenia takich przedsiębiorstw (z wykorzystaniem np.: franchisingu społecznego).

Rezultaty