BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Mazurski Feniks
Numer projektu D0681

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu kętrzyńskiego. Jego beneficjentami ostatecznymi są osoby bezrobotne pochodzące z terenów wiejskich, byli pracownicy państwowych gospodarstw rolnych oraz ich rodziny, zwłaszcza młodzież i kobiety zamieszkałe na osiedlach popegeerowskich, m.in. matki sprawujące opiekę nad dziećmi nie podlegającymi jeszcze obowiązkowi szkolnemu. Ta ostatnia grupa jest szczególnie narażona na dyskryminację na rynku pracy. Działaniami projektu objętych zostanie łącznie 200 beneficjentów, w tym 170 osób mających poniżej 25 lat. Celem Partnerstwa jest opracowanie skutecznego modelu inicjowania, funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw społecznych. Realizatorzy projektu chcą sprawdzić możliwości gospodarki społecznej w rewitalizacji regionów o niskiej atrakcyjności rynków pracy - a tym samym w niwelowaniu skali zróżnicowania regionalnego - oraz w aktywizacji zawodowej grup długotrwale bezrobotnych. Partnerstwo skupi się na stworzeniu nowatorskiego modelu zawiązywania i prowadzenia spółdzielni socjalnych w dziedzinie wytwarzania, handlu i marketingu produktów tradycyjnych (produkty spożywcze). Cechą charakterystyczną spółdzielni będzie statutowy zapis przeznaczenia części osiągniętego zysku na cele społeczne: szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i przyuczające do zawodu, zakładanie i finansowanie świetlic, domów dziennego pobytu zapewniających opiekę nad osobami zależnymi, podejmowanie działań i dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie promocji całego regionu, poprawy i rozwoju infrastruktury, a także propagowanie i upowszechnianie idei spółdzielni socjalnych. Działania te przyczynią się do wsparcia osób przechodzących z zatrudnienia socjalnego na otwarty rynek pracy, zwiększą wiedzę społeczną na temat potencjału trzeciego sektora w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy, a także pomogą stworzyć efektywny model współpracy i porozumienia lokalnych społeczności. Główną potrzebą, na której koncentruje się Partnerstwo, jest integracja osób dyskryminowanych na rynku pracy przy wykorzystaniu nowatorskiego modelu franchisingu społecznego. Franchising społeczny - w odróżnieniu od biznesowego - opiera się na nieodpłatnym przekazywaniu licencji spółdzielniom, nakłada jedynie obowiązek wypełnienia celów statutowych związanych z aspektem społecznym. System ten przyczyni się do stworzenia platformy współpracy i porozumienia między instytucjami gospodarki społecznej. Franczyzodawca ten zostanie stworzony przy wykorzystaniu Centrum Kształcenia Praktycznego i będzie pełnił rolę inkubatora biznesu spółdzielczego działającego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Głównym produktem projektu jest przetestowany i skuteczny model tworzenia, funkcjonowania oraz finansowania przedsiębiorstw społecznych działających w systemie franchisingowym wraz z elementem inkubatora przedsiębiorczości, strategii budowy marki oraz domem dziennego pobytu, czyli świetlicą środowiskową, która umożliwi uczestniczenie w szkoleniach i podjęcie pracy kobietom mającym pod opieką niepełnoletnie dzieci.

Rezultaty