BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce
Numer projektu F0030

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu z rynku pracy pracowników w wieku powyżej 40 lat, zatrudnionych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Mniejsze szanse tej grupy na rynku wynikają głównie z deficytów wiedzy oraz braku umiejętności informatycznych i teleinformatycznych. Równocześnie z dyskryminacją możemy zaobserwować deficyt wykształconych pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach. Pojawiała się zatem konieczność stworzenia polityki prozatrudnieniowej wobec osób starszych. Zadaniem Partnerstwa jest opracowanie nowatorskich programów szkoleniowych, a także narzędzi IT oraz publikacji ułatwiających podnoszenie kompetencji małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników powyżej 40 roku życia w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Opracowane zostaną proste narzędzia informatyczne pozwalające beneficjentom na samodzielny rozwój kompetencji informatycznych. Łączna liczba beneficjentów ostatecznych wyniesie około 500 osób, które wezmą udział w szkoleniach (tradycyjnych oraz e-learningowych). W projekt zaangażownych będzie również ponad 1 500 osób, które poddane będą badaniom społecznym. Rezultaty badań będą stanowić podstawę do opracowywania narzedzi i publikacji w projekcie oraz będa mogły być wykorzystywane przez inne podmioty rynku pracy do opracowania rozwiązań edukacyjnych w zakresie nowoczesnych echnologii. Projekt obejmuje swoimi działaniami małe i średnie przedsiębiorstwa z województw dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego. Partnerstwo przygotuje analizy teoretyczne, które umożliwią opracowanie procedur skierowanych na rozwiązanie problemów pracowników w wieku powyżej 40 lat. Dla tej grupy beneficjentów stworzone zostaną, przy ich udziale, specjalne szkolenia (zarówno tradycyjne, jak i e-learningowe), dostosowane do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych. Opracowane zostaną również narzędzia IT wspierające samodzielny rozwój kompetencji IT. Aby zwiększyć wiedzę dyskryminowanych pracowników w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, Partnerstwo przygotuje nowe publikacje dydaktyczne: podręczniki, poradniki i przewodniki, zawierające wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące wykorzystania nowych technologii w pracy zawodowej. Beneficjenci projektu będą mieli zapewnione wsparcie ekspertów w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w codziennej pracy, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i poszczególnych pracowników. W toku działań Partnerstwa opracowane zostaną koncepcje ogólnych i specjalistycznych programów szkoleniowych oraz narzędzi wspierających wdrażanie nowych technologii, których weryfikacja będzie następowała na bieżąco, w czasie trwania projektu. Dzięki temu stworzony zostanie optymalny model kształcenia, który - po niewielkich modyfikacjach, wynikających ze specyfiki rynków lokalnych - można będzie zastosować w dowolnych regionach kraju.

Rezultaty


Strona internetowa projektu

http://www.itqual.pl

Administrator

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
tel.: (018) 449 91 60
faks: (018) 449 94 00

Partnerzy: