BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych
Numer projektu F0086

Opis projektu:

Głównym celem Partnerstwa jest wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce oraz pomoc w wykorzystaniu w firmach technologii informacyjnych i innych nowych technologii. Opierając się na przeprowadzonych analizach sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwach podkarpackim i lubelskim, Partnerstwo postanowiło stworzyć program wsparcia pracowników i ich pracodawców poprzez opracowanie systemu przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych. Beneficjenci programu - pracodawcy i pracownicy - będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych szkoleń, których struktura odpowiada na najpilniejsze potrzeby w zakresie zwiększenia konkurencyjności firm MŚP. Oprócz szkoleń beneficjenci będą mogli skorzystać z wiedzy doradców w zakresie usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa przy wprowadzaniu innowacji technicznych i organizacyjnych, doskonalenia zarządzania personelem czy wspomagania pracowników zagrożonych bezrobociem. Istotą wszystkich działań skierowanych do beneficjentów jest zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych poprzez planowe działania wyprzedzające, oparte na szczegółowych analizach sytuacji firmy, specyfice rynku lokalnego oraz czynnikach makroekonomicznych. Dzięki udziałowi w projekcie członkowie kadry zarządzającej będą mogli łatwiej podejmować decyzje biznesowe, przy wykorzystaniu aktualnych, rzetelnych informacji i analiz ekonomiczno-finansowych, a także nowoczesnego systemu diagnozy obecnej sytuacji i dalszych perspektyw rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa objęte projektem zwiększą swoją konkurencyjność dzięki wykorzystaniu zdobytej wiedzy na temat efektywnych metod zarządzania w zakresie uwarunkowań prawnych i finansowych, motywowania pracowników, kierowania zespołem, planowania strategicznego lub wykorzystania narzędzi teleinformatycznych. Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw zagrożeni zwolnieniami zwiększą swoje kompetencje zawodowe dzięki szkoleniom, w związku z czym ich umiejętności będzie można wykorzystać bardziej elastycznie w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Partnerstwo dąży do stworzenia wspierającej się sieci małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach której, oprócz nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych, tworzone będą wspólne koncepcje rozwoju rynkowego.

Rezultaty