BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu "Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce
Numer projektu F0114

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest zwiększenie zdolności dostosowawczych pracowników w wieku ponad 50 lat, zatrudnionych w przedsiębiorstwach sektora okrętowego, dyskryminowanych na rynku pracy ze względu na wiek i kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Polskie stocznie są niekonkurencyjne w porównaniu z europejskimi. Szczególnie niekorzystnie wypada porównanie pod względem wykorzystania nowych technologii oraz nowoczesnej organizacji pracy i innowacyjnych metod zarządzania, co, w połączeniu z brakiem płynności finansowej, jest przyczyną powstawania zagrożenia dla funkcjonowania całego sektora, w tym małych i średnich przedsiębiorstw współpracujących ze stoczniami. Niekorzystna sytuacja przemysłu okrętowego stanowi zagrożenie dla zatrudnionych tam pracowników, zwłaszcza grupy wiekowej 50+. W ramach projektu powstaną trwałe, systemowe rozwiązania, wspierające zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników w zakresie wdrażania nowych technologii, rozwiązywania problemów społecznych, poszukiwania źródeł finansowania i wprowadzania innowacji. Podstawową grupą beneficjentów są osoby wieku 50+, zatrudnione w przedsiębiorstwach sektora okrętowego, zagrożone utratą pracy. Beneficjentami są również menedżerowie, którzy zyskają wiedzę w zakresie wprowadzania do firm nowych technologii oraz nowatorskich systemów zarządzania, a także przedstawiciele związków zawodowych, którzy poznają sposoby konstruktywnego oddziaływania na pracodawców i pracowników, zmierzającego do niwelowania nierówności na rynku pracy. Partnerstwo stworzy modułowy system wsparcia, obejmujący szkolenia, praktyki zawodowe i doradztwo. W Centrum Wsparcia dla pracowników, pracodawców i kadry zarządzającej znajdą zastosowanie techniki telekomunikacyjne i Internet, a program dydaktyczny kursów będzie ściśle dostosowany do potrzeb edukacyjnych beneficjentów z sektora okrętowego. Planuje się objęcie systemem szkolenia i doradztwa 30 małych i średnich przedsiębiorstw, 200 pracowników z dyskryminowanej grupy 50+ oraz 30 przedstawicieli kadry zarządzającej. Uruchomionych zostanie co najmniej 5 punktów konsultacyjnych, z których usług skorzysta 600 pracowników. Przewiduje się, że w systemie mentoringu będzie uczestniczyć 30 pracowników z zagrożonej grupy 50+. W ramach mentoringu starsi, doświadczeni pracownicy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, będą przekazywali wiedzę młodszym, mniej doświadczonym kolegom, wykorzystując do tego celu nowoczesne formy komunikacji (czaty, pocztę elektroniczną). Powstanie platforma innowacyjno-edukacyjna, oparta na rozbudowanej stronie internetowej projektu, która, oprócz bieżącej wymiany wiadomości, umożliwi promowanie nowoczesnych metod zatrudniania, modelowych rozwiązań wspierania firm oraz kształtowania nawyków edukacji ustawicznej.

Rezultaty

Eksperci