BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Mentoring poprzez IT
Numer projektu F0238

Opis projektu:

Nadrzędnym celem Partnerstwa jest opracowanie efektywnego modelu transferu wiedzy za pomocą narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach analiz wstępnych Partnerstwo wytypowało dwie grupy, które z różnych powodów doświadczają dyskryminacji na rynku pracy. Pierwszą z nich są ludzie młodzi, wykształceni, dysponujący umiejętnościami w zakresie obsługi nowoczesnych narzędzi informatycznych, stawiający pierwsze kroki na rynku pracy. Drugą grupą docelową, wytypowaną przez Partnerstwo, są osoby powyżej 50. roku życia, legitymujące się wieloletnim stażem zawodowym oraz szeroką wiedzą specjalistyczną w swojej dziedzinie, ale pozbawione umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami teleinformatycznymi. Inicjatorzy projektu dostrzegli, że obie grupy wzajemnie się uzupełniają, a mocne strony jednej z nich mogą pomóc w skutecznym niwelowaniu słabości drugiej. Szansą na uniknięcie dyskryminacji na rynku pracy jest wzajemny przepływ wiedzy, pozwalający zlikwidować brak doświadczenia zawodowego ludzi młodych oraz brak kompetencji posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi widoczny u pracowników w wieku ponad 50 lat. Transfer wiedzy będzie następował dzięki wdrożeniu pilotażowego systemu mentoringu, w ramach którego pracownicy powyżej 50. roku życia będą przekazywać ludziom młodym swoją wiedzę i nabyte doświadczenie za pomocą zarówno metod tradycyjnych oraz w oparciu o wytworzony w ramach projektu system zawierający nowoczesne rozwiązania informacyjne i komunikacyjne. Z powodu niedostatecznych kompetencji starszych pracowników w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych system mentoringu został odpowiednio zmodyfikowany. W pierwszym etapie młodszy pracownik szkoli starszego w zakresie technik posługiwania się tymi technologiami, a dopiero później następuje proces odwrotny, czyli przekazanie wiedzy przez mentora. Pojawiła się konieczność stworzenia specjalistycznego oprogramowania, które umożliwiłoby wydajną komunikację między przedstawicielami dwóch różnych grup wiekowych, mających różne umiejętności i wiedzę oraz zróżnicowane możliwości poznawcze a często różniących się również pod względem charakterologicznym. Oprogramowanie składa się z czterech modułów: rekrutacyjnego, edukacyjnego, mentoringowego oraz administracyjnego, (koordynującego pracę trzech pozostałych) rozwiązujących konkretne problemy w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie ułatwi odpowiednią selekcję kadr pod kątem charakterologicznym, a co za tym idzie, umożliwi również tworzenie zgranych i efektywnych zespołów, ułatwiając równocześnie płynny przepływ wiedzy między starszymi i młodszymi pracownikami. Zaletą tego jednolitego narzędzia jest możliwość łatwej implementacji w różnych zawodach sektora usług. Realizacja projektu udowodni zasadność tworzenia wielopokoleniowych zespołów, które, uzupełniając się, mogą w sposób elastyczny reagować na pojawiające się możliwości i wymagania rynku.

Rezultaty

Eksperci