BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu "Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy.
Numer projektu F0290

Opis projektu:

Działania Partnerstwa koncentrują się na uzyskaniu poprawy w zakresie kultury zatrudnienia pracowników poprzez określenie i wdrożenie standardów „Zatrudnienia Fair Play". Inicjatorzy Partnerstwa chcą zwrócić uwagę przedsiębiorców na problemy dyskryminacji pracowników, pokazując konkretne wartości (dążenie do osiągnięcia przewagi rynkowej oraz rezultatów ekonomicznych, ponoszenie odpowiedzialności za swoje działania, racjonalność,
minimalizacja ryzyka biznesowego), których uzyskanie uniemożliwia brak odpowiedniej kultury przedsiębiorczości. Beneficjenci projektu - osoby podlegające dyskryminacji - będą mogły skuteczniej ubiegać się o pracę dzięki ukształtowaniu odpowiednich postaw oraz zdobyciu umiejętności przydatnych przy staraniach o zdobycie zatrudnienia. Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 40 pracowników w wieku ponad 40 lat, z grup dyskryminowanych na rynku pracy, którzy wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach, pozwalających rozwinąć cechy i umiejętności zwiększające ich zdolności dostosowania do zmian strukturalnych oraz podnoszących wartość na konkurencyjnym rynku pracy. Program szkoleń obejmuje m.in. zdolność do prezentacji i obrony własnego stanowiska, umiejętność organizowania pracy zespołowej, umiejętności negocjacyjne czy kreatywne rozwiązywanie problemów. W drugiej części szkoleń przewidziano także kursy w zakresie wykorzystania nowych technologii informacyjnych i narzędzi komunikacyjnych. Dzięki funkcjonowaniu strony www.praca.fairplay.pl  pracownicy będą mogli łatwiej dotrzeć do pracodawców stosujących standardy „Zatrudnienia Fair Play". Działaniami Partnerstwa zostanie również objętych 100 przedsiębiorców lub pracowników kadrowych działających w imieniu przedsiębiorców dla których będą przeprowadzone seminaria w zakresie stosowania standardów „Zatrudnienia Fair Play". Ponadto w 8 wybranych firmach wdrożone zostaną opracowane standardy. Wynikiem udziału w projekcie będzie poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i wizerunku firm oraz powstanie efektywnych zespołów pracowników. Dzięki zastosowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu możliwa będzie lepsza współpraca ze społecznościami lokalnymi, wyższa ocena reputacji przedsiębiorstwa na rynku oraz wzrost zaufania do firmy. W ramach projektu powstanie zestaw narzędzi zarządzania (standardów „Zatrudnienia Fair Play") pomocnych w procesie podnoszenia konkurencyjności firm i wdrażania otwartego oraz przejrzystego podejścia do zatrudnienia, zwłaszcza pracowników z grupy osób w wieku 40+. Wśród wypracowanych rezultatów najistotniejsze są: raporty i analizy dotyczące dyskryminacji oraz kultury organizacji zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach, wzorcowy model biznesowy oparty na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zestaw 15 standardów „Zatrudnienia Fair Play".

Rezultaty

Eksperci