BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Partnerstwo wyrównania szans
Numer projektu F0490

Opis projektu:

Nadrzędnym celem Partnerstwa jest podniesienie i utrzymanie aktywności zawodowej pracowników grupy 40+ poprzez uruchomienie „programu szybkiego reagowania", wspierającego proces restrukturyzacji zakładów pracy w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego (Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Szczytno, Ełk i Pisz). Inicjatorzy projektu proponują opracowanie metody wsparcia restrukturyzowanych małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, przy jednoczesnej konsolidacji instytucji samorządowych i pozarządowych, a także całego środowiska pracowniczego wokół problemów grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjentami projektu są pracownicy restrukturyzowanych przedsiębiorstw w pięciu powiatach (w sumie 300 osób). Działania obejmą głównie pracowników z grupy wiekowej 40+, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz pracowników wykształconych, których stanowiska pracy są likwidowane. Beneficjentami są również instytucje działające na terenie powiatów, przedsiębiorcy restrukturyzowanych zakładów oraz pośrednio społeczność w całym regionie. W ramach działań Partnerstwa w każdym z powiatów powstaną Zespoły Szybkiego Reagowania, których zadaniem będzie wsparcie zarówno firm, jak i poszczególnych pracowników. W ramach rozwiązań szybkiego reagowania uruchomiony będzie Powiatowy Zespół Przystosowania Zawodowego, złożony z przedstawicieli instytucji lokalnych działający na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, wspierający proces restrukturyzacji zakładów i ułatwiający pełne wykorzystanie ich potencjału na lokalnych rynkach. Grupy te będą organizowały warsztaty i spotkania konsultacyjne z doradcami zawodowymi, psychologami i innymi specjalistami, co pomoże w poszukiwaniu i kształtowaniu dalszej drogi zawodowej zwalnianych pracowników. Dla grupy pracowników w wieku 40+ przygotowany został program szkoleniowy, którego celem jest zwiększenie mobilności oraz możliwości przekwalifikowania zawodowego na potrzeby pracodawców. Ze szkoleń skorzystają również członkowie kadry zarządzającej restrukturyzowanych przedsiębiorstw, którzy zyskają nowe umiejętności w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem i sposobów pozyskiwania środków unijnych. W ramach projektu przygotowana zostanie broszura Vademecum bezrobotnego, zawierająca praktyczne informacje, niezbędne dla osób poszukujących zatrudnienia na lokalnym rynku pracy (m.in. komplet informacji o instytucjach lokalnych, pomocowych, szkoleniowych i ich aktualnych działaniach świadczonych na rzecz bezrobotnych).

Rezultaty