BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu "Euroster" - Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego
Numer projektu F0515

Opis projektu:

Nadrzędnym celem Partnerstwa jest działalność na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych firm oraz pracowników przemysłu okrętowego. Partnerstwo dąży do zwiększania elastyczności pracy, kreowania polityki szkoleniowej firm, zwiększania mobilności pracowników oraz tworzenia systemów motywacyjnych. Istotnym elementem działań projektu jest wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak e-learning, internetowa komunikacja gospodarcza czy teleinformatyczne środowisko pracy grupowej. W działaniu pilotażowym wezmą udział pracownicy produkcyjni oraz członkowie kadry kierowniczej stoczni i firm okołostoczniowych. W ramach projektu powstanie model kształcenia ustawicznego, którego zastosowanie wpłynie na zwiększenie wielozawodowości pracowników przemysłu okrętowego i umożliwi wzrost zdolności adaptacyjnych kadry kierowniczej. Model ten zawiera standaryzowane procedury w zakresie doradztwa, szkoleń oraz systemu praktyk zawodowych. Oprócz podniesienia kwalifikacji model szkoleniowy zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia poprzez lepszy dobór pracowników na dane stanowiska. Projekt zakłada opracowanie standardu doradztwa zawodowego, w ramach którego powstaną metody wyboru doradztwa, narzędzia badań pracowników, program komputerowy do gromadzenia danych, w związku z czym pracownicy przemysłu okrętowego będą mogli obrać najlepszą drogę rozwoju zawodowego. Bardzo istotną częścią działań Partnerstwa będzie stworzenie systemu motywacyjnego dla przedsiębiorstw, który wpłynie na zwiększenie produktywności pracowników i poprawę stabilności zatrudnienia w przemyśle stoczniowym. Powstanie również Symulator Korzyści Elastycznych Form Zatrudnienia, na podstawie którego możliwe będzie testowanie efektywności elastycznego zatrudnienia w przemyśle okrętowym. Symulator będzie częścią podsystemu informatycznego portalu branżowego. Portal zapewnia stałą współpracę partnerów on-line i umożliwia stworzenie wspólnej „e-biblioteki wiedzy". Dobra współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję statków zwiększy efektywność tego procesu oraz konkurencyjność firm. Aby poprawić jakość zarządzania zasobami ludzkimi, Partnerstwo opracowało i wdrożyło suplement branżowy do systemu EURES (European Employment Services), czyli rozwiązanie umożliwiające zarządzanie wiedzą, pośrednictwo pracy lub wybór odpowiednich narzędzi IT. Suplement jest dostosowany do specyficznych potrzeb branży okrętowej.

Rezultaty

Eksperci