BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Centrum Zielonych Technologii
Numer projektu F0561

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest usprawnienie rynku pracy poprzez wsparcie zdolności przystosowawczych pracowników oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach podlegających szczególnej ochronie przyrody. Zadaniem Partnerstwa jest stworzenie i upowszechnianie takich wzorców działań, które umożliwią dostosowanie się firm i pracowników do zmian zachodzących w gospodarce. Projekt realizowany jest na terenie województwa podlaskiego, będącego od wielu lat częścią tzw. Zielonych Płuc Polski. Jedną z możliwości pozwalających na utrzymanie się oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w tym regionie jest prowadzenie działalności gospodarczej wykorzystującej bogate walory przyrodnicze Podlasia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kluczem jest zidentyfikowanie takich działań niszowych, które mogą być powielane w innych regionach kraju i Europy. Partnerstwo skupia się na ekoturystyce, produkcji biomasy, tradycyjnym budownictwie, gospodarowaniu ściekami (przydomowe oczyszczalnie ścieków), gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz na sektorze rolno-spożywczym. W projekcie weźmie udział 462 beneficjentów - pracowników i pracodawców z jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw, związanych z działalnością gospodarczą ukierunkowaną na zrównoważony rozwój i tzw. zielone technologie. Głównym rezultatem projektu są modele szkoleniowo-dydaktyczne dla małych firm proponowane przez ośrodek kompetencyjny Centrum Zielonych Technologii, jako wzorcową instytucję szkoleniowo-doradczą w zakresie tzw. zielonych miejsc pracy. Zadaniem Centrum będzie świadczenie kompleksowych usług wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (szkolenia, certyfikacja, doradztwo, pomoc prawna), a także osób bezrobotnych zainteresowanych rozwojem firmy na terenach cennych przyrodniczo oraz działalnością opartą na wykorzystaniu ogólnodostępnych zasobów naturalnych. Elementami głównego rezultatu są modele szkoleniowe, materiały szkoleniowe oraz strona internetowa. Dodatkowym elementem rezultatu będą procedury prowadzące do powstania i funkcjonowania pierwszego w Polsce ośrodka kompetencji - Centrum Zielonych Technologii. Rezultat ten będą mogli wykorzystywać przede wszystkim właściciele oraz pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw handlowych chcący zmienić lub rozszerzyć swoją ofertę. Dzięki współpracy Partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego rezultaty projektu zostaną włączone do strategii rozwoju regionu.

Rezultaty


Strona internetowa projektu

http://www.pspnarew.org.pl/projekty.htm

Administrator

Podlaska Stacja Przyrodnicza "Narew"
Lipowa 16/47
15-427 Białystok
tel.: (085) 749 99 60
faks: (085) 749 99 60

Partnerzy: