BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce
Numer projektu F0576

Opis projektu:

Zarządzanie wiedzą - jej pozyskiwanie, dystrybuowanie i wykorzystywanie - jest kluczowym elementem rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw. Z procesem tym nieodłącznie związany jest aspekt edukacyjny i szkoleniowy. Badania wskazują, że poważnym problemem polskich przedsiębiorstw jest niedostosowanie wykształcenia pracowników oraz poziomu ich umiejętności zawodowych do zmieniających się potrzeb pracodawców i gospodarki. Głównym celem Partnerstwa jest opracowanie Modelowego Systemu Wsparcia Przedsiębiorstw i Pracowników (MSWPP) w tworzeniu systemów zarządzanie wiedzą, opartych na istniejących i pożądanych zasobach w przedsiębiorstwie. Beneficjentami projektu są przedsiębiorstwa, ich pracownicy oraz organizacje otoczenia biznesu. Bezpośrednimi działaniami objęto grupę 500 osób - pracowników oraz przedstawicieli kierownictwa 25 przedsiębiorstw z sektora przemysłu lekkiego oraz chemicznego. Podstawowym rezultatem Partnerstwa, umożliwiającym wypełnienie luki w polskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, będzie Modelowy System Wsparcia Przedsiębiorstw i Pracowników, czyli kompleksowe narzędzie umożliwiające optymalne zarządzanie wiedzą w firmie. W jego ramach powstaną procedury i narzędzia przeznaczone do opracowywania indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników. Strategiczne wdrażanie procesu edukacyjnego w przedsiębiorstwach ma istotny wpływ na jakość zarządzania i wzrost konkurencyjności oraz na samych pracowników. Lepsze wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie przyczyni się do podniesienia poziomu elastyczności biznesowej i umożliwi głębsze zrozumienie procesów zachodzących wewnątrz firmy, co pozwoli łatwiej przewidywać kierunek zachodzących zmian gospodarczych. W skład rozwiązania modelowego wchodzi system analizy potrzeb szkoleniowych w firmie, który umożliwia tworzenie koncepcji szkoleniowych dla pracowników oraz kierowanie ich na te kursy, które dokładnie odpowiadają na istniejące potrzeby edukacyjne. Kolejnym rozwiązaniem jest wydajny system oceny kwalifikacji pracowników, zdobytych w drodze szkoleń nieformalnych i incydentalnych. Właściwa ocena kwalifikacji pracowników umożliwia optymalne wykorzystanie ich potencjału dla dobra firmy, a także ułatwia płynną zmianę zatrudnienia. W ramach modelowego Systemu Wsparcia dostępne będzie również rozwiązanie pozwalające efektywnie wykorzystać grupę starszych pracowników do przekazywania wiedzy i doświadczeń w ramach szkoleń nieformalnych i incydentalnych. Doświadczeni pracownicy, którzy przejdą odpowiednie szkolenia, będą przekazywali wiedzę poprzez coaching oraz wewnętrzne szkolenia w firmie. Projekt sprzyja wyrównywaniu szans na rynku pracy, gdyż wprowadzenie do przedsiębiorstw narzędzia programowania rozwoju i kariery pracownika promuje wdrażanie kryteriów profesjonalizmu przy okresowej ocenie zatrudnionych osób.

Rezultaty

Eksperci