BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Sojusz dla pracy
Numer projektu F0607

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest utrzymanie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych utratą zatrudnienia, poprzez wdrażanie zintegrowanego systemu szkoleń, opartego na metodzie jobcoachingu. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 45 +, zagrożone bezrobociem, a także te, które utraciły pracę już w trakcie trwania projektu, ze szczególnym uwzględnieniem osób dyskryminowanych ze względu na wiek. Partnerstwo skupiło się na pracownikach sektora przemysłu lekkiego, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych (440 beneficjentów ostatecznych). Osoby z grupy docelowej charakteryzują się niedostatecznymi kwalifikacjami związanymi z wdrażaniem nowych technologii w zakładach pracy, a często także brakiem umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego, komputera i Internetu. 60 osób zostanie objętych szkoleniami na jobcoachów, część z nich zostanie zatrudniona przez Partnera projektu i rozpocznie pracę z kolejnymi beneficjentami.


Beneficjenci, prowadzeni przez jobcoachów,  wezmą udział w cyklu szkoleń, których celem jest przełamanie barier psychologicznych związanych z przekwalifikowaniem się i inwestowaniem we własny rozwój zawodowy. Część beneficjentów otrzyma także szkolenia komputerowe i zawodowe. Wszystkie szkolenia będą dostosowane do „indywidualnego planu rozwoju", opracowanego wspólnie przez beneficjenta i jobcoacha, czyli osobistego doradcę zawodowego, w porozumieniu z pracodawcą - obecnym lub przyszłym. Beneficjenci będą mogli również skorzystać z porad prawnych i psychologicznych. W projekcie biorą także udział pracodawcy, którzy będą  uczestniczyć w seminariach poświęconych zarządzaniu wiekiem, mających na celu lepsze rozumienie przez pracodawców sytuacji pracowników z grupy wiekowej „45+". Partnerstwo przeprowadzi szczegółową diagnozę potrzeb pracodawców pod kątem opłacalności szkolenia pracowników „45+" oraz ich dalszego zatrudniania w sektorach objętych działaniami projektu, a także rozpozna trudności osób w wieku „45+" na rynku pracy województwa łódzkiego.


Na główny rezultat projektu - zintegrowany model utrzymania na rynku pracy osób po 45. roku życia oparty na jobcoachingu - składa się: podręcznik zawierający dokumentację z wdrażania job coachingu w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych, dobre praktyki w zakresie zarządzania wiekiem, „instrukcja obsługi" jobcoachingu, system szkolenia job coachów przez szkoły wyższe, procedura zarządzania pracą jobcoacha oraz standardy pracy jobcoachów. Wymienione elementy będą mogły być stosowane przez wszystkie instytucje działające na rynku pracy, a więc firmy szkoleniowe i organizacje pozarządowe, urzędy pracy i administrację samorządową, pracodawców, firmy doradztwa personalnego oraz związki zawodowe.

Rezultaty

Eksperci