BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Dynamizm i doświadczenie - wspólne zarządzanie zmianą
Numer projektu F0613

Opis projektu:

Partnerstwo dąży do opracowania modelu, który umożliwi zapoznanie pracowników 50+ z nowymi technologiami, a tym samym zwiększenie ich szans na rynku pracy, przebudowę niekorzystnych relacji interpersonalnych między przedstawicielami różnych grup wiekowych oraz wprowadzenie efektywnych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bezpośrednimi działaniami Partnerstwa objętych będzie 210 osób (pracowników w wieku 50+, młodszych pracowników oraz przedstawicieli kadry kierowniczej) z małych i średnich firm, dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób w wieku 50+ poprzez opracowanie i zastosowanie innowacyjnej metody utrzymania miejsc pracy, przystosowanie pracowników do zmian, a także inicjowanie zmian dla dobra organizacji oraz potrzeb poszczególnych osób. Beneficjenci projektu wezmą udział w warsztatach w ramach trzech ścieżek kształcenia przystosowanych do potrzeb przedstawicieli każdej z grup - będą to osoby pracujące ze sobą w ramach codziennej pracy w organizacji, z której się wywodzą. Warsztaty polegają na nabywaniu wiedzy na temat przełamywania barier związanych z wiekiem, oporów przed zmianami i technologiami, sposobów komunikacji pomiędzy grupami oraz praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy w ramach zespołu. Zaproponowany podział i sposób doboru beneficjentów umożliwia przetestowanie skuteczności opracowanych rozwiązań w konkretnym środowisku pracy. W ramach roboczych „trójek" bądź też ich krotności będzie wdrażany „INTERMENTORING", czyli modelu wprowadzania zmian w organizacjach. „INTERMENTORING" stanowi zmodyfikowaną wersję tradycyjnego mentoringu, czyli wdrażania nowych pracowników w zasady funkcjonowania organizacji przez pracowników starszych stażem lub wiekiem. Elementem dodanym w tym systemie jest funkcja mentora technologicznego, czyli nowego pracownika, który szkoli starszego w zakresie rozwiązań teleinformatycznych. „INTERMENTORING" obejmuje szkolenia z dziedziny umiejętności psychospołecznych (ułatwiających adaptację zawodową w realiach współczesnej gospodarki rynkowej oraz zmieniającego się otoczenia technologicznego), a także w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz technik zarządzania wiekiem w organizacji. Wspólne działanie trzech różnych grup pracowników (starszych, młodych oraz kadry kierowniczej) przyczyni się do usprawnienia współpracy między nimi i usunięcia barier hamujących szybki rozwój przedsiębiorstwa. W wyniku działań Partnerstwa zostaną opracowane i opublikowane raporty dotyczące nowego modelowego rozwiązania w zakresie wprowadzania zmian w organizacjach, transferu wiedzy, w tym wykorzystania nowych technologii oraz zarządzania personelem zróżnicowanym wiekowo. W raportach podane zostaną analizy przyczyn występujących nierówności i zjawisk dyskryminacji na rynku pracy z uwzględnieniem perspektywy szybkich zmian technologicznych.

Rezultaty

Eksperci