BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Dojrzałość wykorzystuje wiedzę
Numer projektu F0640

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności przystosowawczych pracowników sektora zbrojeniowego, którzy ukończyli 44. rok życia oraz dostosowanie ich umiejętności do wymagań stawianych przez społeczeństwo informacyjne i gospodarkę rynkową. Służyć mają temu innowacyjne narzędzia rozwoju zawodowego. Projekt zakłada upowszechnienie wśród pracodawców i pracowników tego sektora idei kształcenia ustawicznego jako czynnika zwiększającego kwalifikacje i dzięki temu minimalizującego zagrożenia wynikające ze zwolnień.  W projekcie weźmie udział 356 osób, w tym 214 kobiet. Partnerstwo przeprowadzi badania psychologiczne, które określą, w jakim kierunku powinno się planować rozwój zawodowy i osobisty pracowników. Istotą projektu jest stworzenie pracownikom „44+" odpowiednich warunków i umożliwienie im zdobycia koniecznych umiejętności w zakresie wprowadzania zmian na własnych stanowiskach pracy. Realizacja tego celu będzie przebiegać równolegle na trzech płaszczyznach: psychologicznej, metodologicznej i informatycznej. Praktyczna wiedza i doświadczenie oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkoleń pozwolą efektywnie funkcjonować pracownikom na obecnych i nowych stanowiskach, aktywnie kształtować swoje środowisko pracy, a przypadku utraty zatrudnienia pozwolą na szybsze znalezienie nowego. Partnerstwo pracuje nad przygotowaniem modelowego systemu rozwoju zawodowego pracowników „44+" w sektorze przemysłu zbrojeniowego. Szkolenia będą ukierunkowane na kształcenie w zakresie deficytowych kwalifikacji zawodowych, a także umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia. Partnerstwo opracuje również modelową strategię personalną dla sektora przemysłu obronnego. Do rozwiązań pilotażowych wejdą modele: rekrutacji, adaptacji na nowym stanowisku, tworzenia zakresów obowiązków, oceny pracownika, planowania ścieżki kariery, szkoleń wewnętrznych, motywacji finansowej, mentoringu oraz model systemu outplacementowego. Jednym z zadań Partnerstwa jest też utworzenie sieci powiązań między pracownikami „44+" sektora zbrojeniowego biorącymi udział w projekcie. Wspólnie realizowane działania nie ograniczą się tylko i wyłącznie do wymiany informacji o postępach w realizacji projektu, ale przede wszystkim przyczynią się do dzielenia się dobrymi praktykami, własnymi doświadczeniami, transferu wiedzy itp. W tym celu zostanie stworzona platforma szybkiej komunikacji, łącząca wszystkie podmioty zaangażowane w Partnerstwo, która posłuży jako system administracji personalnej i szkoleniowej oraz forum wymiany opinii. Ponadto platforma będzie intensywnie wspierać etap wstępnych szkoleń z informatyki.

Rezultaty