BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Budujmy razem
Numer projektu F0642

Opis projektu:

Głównym celem Partnerstwa jest wypracowanie i wdrożenie nowych mechanizmów wspierania i utrzymania zatrudnienia przez pracowników branży budowlanej i instalatorskiej. W obszarze zainteresowania Partnerstwa znajdują się zarówno nowatorskie metody rozwoju zasobów ludzkich i organizacji pracy w sektorze (m.in.: rotacja pracy, walidacja kompetencji, e-learning), jak i promowanie i wspieranie nowych technologii wykorzystywanych w budownictwie (rozwiązań komputerowych oraz sanitarnych i proekologicznych). Do grupy beneficjentów ostatecznych projektu należą przedsiębiorcy - pracodawcy zrzeszeni w samorządach branżowych (90 małych i średnich firm z województwa warmińsko-mazurskiego zostanie objętych szkoleniami, warsztatami, wizytami studyjnymi itp.). Kolejną grupę docelową projektu tworzą pracownicy lokalnych przedsiębiorstw budowlanych i instalatorskich (462 osoby), którzy skorzystają przede wszystkim ze szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, a także dzięki systemowi walidacji będą mogli uzyskać certyfikat potwierdzający posiadane umiejętności zawodowe zdobyte w drodze edukacji nieformalnej (czyli poprzez doświadczenie). Z działań projektu skorzysta także grupa 189 osób bezrobotnych.  Wezmą oni udział, m.in.: w ramach rotacji pracy, w specjalnych kursach zawodowych, stażach w zakładach pracy oraz zostaną zatrudnieni na czas określony w firmach budowlanych. Dodatkowym wsparciem ukierunkowanym bezpośrednio na środowisko osób bezrobotnych jest przeprowadzenie eksperymentu w zakresie godzenia pracy i życia rodzinnego. Osoby pozostające bez pracy także będą mogły poddać się badaniu walidacji kompetencji zawodowych zdobytych poprzez doświadczenie. Ostatnią grupę beneficjentów ostatecznych (12 osób) stanowią instruktorzy kadr budowlanych, którzy poznają innowacyjną metodę kształcenia pracowników. W ramach projektu powstanie także specjalistyczna pracownia komputerowa (Centrum Oprogramowania Projektowego i Kosztorysowego) wyposażona w najnowsze programy wspierające pracę architektów, projektantów, kosztorysantów, geoinformatyków i innych specjalistów budowlanych. Pracownia ta przyczyni się do upowszechnienia nowych technologii poprzez zapewnienie przedsiębiorcom swobodnego i nieodpłatnego dostępu do najnowszych rozwiązań technologii informacyjnych wykorzystywanych w branży budowlanej.

Rezultaty

Eksperci