BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu "Pełnia życia" - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych
Numer projektu G0084

Opis projektu:

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną rodziców dzieci niepełnosprawnych, które ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności wymagają stałej opieki. Konieczność zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu całodobowej i wieloletniej opieki oraz rehabilitacji przy braku odpowiednich ofert w infrastrukturze lokalnej powoduje przymusową rezygnację z pracy przynajmniej jednego z rodziców. Długotrwałe wyłączenie z życia zawodowego przyczynia się do dezaktualizacji nabytych kwalifikacji, co staje się dodatkowym czynnikiem dyskryminującym te osoby na rynku pracy oraz wpływa na pogorszenie sytuacji ekonomicznej ich rodziny. Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji rodziców dzieci niepełnosprawnych wymaga stworzenia zintegrowanego systemu pomocy rodzinie, polegającego na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych rodziców, promowaniu elastycznych form zatrudnienia oraz zagwarantowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i ich rehabilitacji w czasie, gdy rodzice pracują. W celu ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych rodziców powołany został Punkt Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy. Zatrudniony tam doradca będzie prowadził konsultacje z beneficjentami ostatecznymi i wraz z nimi stworzy modelowe ścieżki zatrudnienia. Ścieżki te zostaną wykorzystane przy opracowywaniu tematyki szkoleń służących podniesieniu kwalifikacji beneficjentów. W ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zostanie zorganizowany Punkt Opieki i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Punkt ten będzie działał w godzinach dostosowanych do potrzeb pracujących bądź szkolących się rodziców. Równocześnie funkcjonować będzie Punkt Interwencji Kryzysowej, który zagwarantuje opiekę psychologiczną dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, połączoną także z opieką nad dziećmi i ich rehabilitacją. W celu przybliżenia idei pracy w niestandardowym wymianie czasu, zorganizowana zostanie seria szkoleń (wykładów) promujących elastyczne formy zatrudnienia zarówno wśród pracodawców, jak i wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu beneficjenci będą również zachęcani do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która umożliwiłaby im pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego. Działania podejmowane w trakcie projektu są na bieżąco oceniane i weryfikowane przez beneficjentów. Po zakończeniu projektu współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych będzie kontynuowana m.in. dzięki funkcjonowaniu Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz Punktu Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy.

Rezultaty


Strona internetowa projektu

http://www.pelniazycia.pl

Administrator

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Głogowa 2b
02-639 Warszawa
tel.: (022) 848 82 60
faks: (022) 848 61 62

Partnerzy: